Nová aplikace z VŠCHT ochrání vodní toky před znečištěním

Výzkumný tým z VŠCHT Praha vyvinul ve spolupráci s partnery nový digitální nástroj pro automatizovaná provozní a technologická opatření pro čistírny odpadních vod (ČOV). Water Scan Toolbox je cloudová aplikace, která používá prediktivní znalosti množství a kvality přicházejících odpadních vod k posouzení zátěže ČOV.

Nástroj stojí na třech pilířích: prediktivním modelu množství a kvality odpadních vod, databázi scénářů událostí pro různé provozní stavy s předpokládanou zátěží ČOV a na rozhodovací matici pro volbu provozních a technologických opatření pro různé události. Smyslem toolboxu je snížit operační rizika zejména během období přívalových dešťů a zvýšit efektivitu čištění vod tím, že umožní ČOV časnou přípravu.

Nový nástroj byl testován na ČOV různých velikostí (desítky až stovky tisíc obyvatel) a výsledky ukazují, že účinně predikuje zátěže ČOV a doporučuje vhodná opatření ke snížení provozních rizik. Využití je zvláště relevantní pro ČOV s kapacitou od 10 000 ekvivalentních obyvatel, kde sledování vybraných procesních proměnných a jejich využití v centrálně řízené automatizaci ekonomicky proveditelné.

Water Scan Toolbox, na jehož vývoji se kromě VŠCHT podíleli partneři z ČVUT, Pražských vodovodů a kanalizací a firmy VDT Technology, představuje významný pokrok v provozu a řízení čistíren odpadních vod. Díky poskytování prediktivních informací o množství a kvalitě přicházející odpadní vody umožňuje nástroj operátorům čistíren odpadních vod činit informovaná rozhodnutí a přijímat preventivní opatření ke snížení provozních rizik. Použití tohoto nástroje by mělo vést ke zvýšené efektivitě, zlepšeným environmentálním výsledkům a snížení nákladů pro operátory čistíren odpadních vod.Water Scan Toolbox je nyní k dispozici pro provozovatele a manažery čistíren odpadních vod po celém světě. Pro více informací navštivte webovou stránku projektu.