Jak se vyhnout syndromu karpálního tunelu? Změřením svalové zátěže

Patentované zařízení DataLogger výzkumného týmu z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) může být významným nástrojem při prevenci syndromu karpálního tunelu a dalších zdravotních komplikací. Vynález dokáže měřit svalovou zátěž na ruce a upozornit včas na hrozící zdravotní komplikace této nemoci z povolání. Na výzkumném projektu odborníků z Fakulty managementu a ekonomiky UTB se podíleli i partneři z dalších dvou univerzit, Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a též ze dvou soukromých firem: Preventado medical a Moravskoslezský automobilový klastr. Výsledkem je vynález, který Úřad průmyslového vlastnictví letos patentoval.

„K měření lokální svalové zátěže jsme zkonstruovali zařízení, DataLogger, které se nasadí na ruce, na nichž snímá četnost pohybů, sílu a polohu. Testy zařízení a ověření jeho funkčnosti jsme provedli při čtyřiceti měřeních ve výrobních i nevýrobních podnicích,“ představil výsledky projektu jeho hlavní řešitel, David Tuček z Univerzity Tomáše Bati.

Zařízení je využitelné především na pracovištích, kde zaměstnanci ruce zvýšeně namáhají, zvláště při četných nebo opakovaných pohybech spojených s vynakládáním zvýšené svalové síly. Měření je možné provést i s běžně používanými ochrannými rukavicemi. Výhodou DataLoggeru je, že svalovou zátěž dokáže měřit přímo na prstech a dlaních, nikoli jen na předloktí, jak tomu bylo u dosud používané metody integrované elektromyografie.

„Svalovou aktivitu, která při překročení hygienických limitů může vést ke zdravotním komplikacím, tedy například k syndromu karpálního tunelu, zobrazujeme daleko přesněji. Po našem měření lze v ideálním případě na pracovišti zavést nápravná ergonomická opatření, která lokální svalovou zátěž odstraní,“ dodal Tuček.

V současné době výzkum přechází do fáze komerčního měření ve firmách, snahou je také využít vynález v lékařství. „Reálnou výzvou je pro nás i komercializace DataLoggeru,“ doplnil Tuček.