Rektorem Slezské univerzity zůstane ekonom Pavel Tuleja

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě 16. října zvolil rektora pro období 2019–2023. Bude jím stávající rektor, Pavel Tuleja. Návrh předá předseda Akademického senátu na ministerstvo školství. Po legislativním procesu jej ministr navrhne prezidentu republiky ke jmenování. Funkce by se měl nový rektor ujmout 1. března 2019. Pavel Tuleja byl jediným kandidátem. 

K volbě se sešlo všech dvaadvacet senátorek a senátorů zastupujících zaměstnance i studenty. Pro Pavla Tuleju se v prvním kole tajné volby vyslovilo devatenáct z nich, tedy nadpoloviční většina.

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. absolvoval obor Národohospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (1994), kde po absolutoriu až do roku 1997 odborně působil. Poté přešel na Katedru ekonomie Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, součásti Slezské univerzity v Opavě. V roce 2000 získal titul doktora a v roce 2008 byl jmenován docentem pro obor Ekonomie.

Vedle vědecké a pedagogické práce na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (přednáší mikroekonomii, ekonomickou teorii, analýzu pro ekonomy a makroekonomickou analýzu) byl Pavel Tuleja v září 2011 pověřen vedením Katedry ekonomie a od března 2012 se stal jejím vedoucím. Od února 2013 působil jako děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezskou univerzitu vede od února 2015.

Profesně se Pavel Tuleja zaměřuje na oblast makroekonomických analýz, národního účetnictví a komparativní ekonomie. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých studií, monografií, článků a učebních textů publikovaných jak v České republice, tak v zahraničí. Podílel se rovněž na řešení několika výzkumných projektů a grantů. Vedle své akademické práce působí ve společenských a správních organizacích.