Koronavirus aktuálně: pražské a brněnské školy musí učit online, Pardubice, Zlín i Plzeň též

Pravidla začátku nového akademického roku diktuje pandemie. Výuka na pražských a brněnských vysokých školách bude mít primárně bezkontaktní – online – podobu. Stejně tak i na Univerzitě Pardubice, zlínské Univerzitě Tomáš Bati, plzeňské Západočeské univerzitě a liberecké Technické univerzitě.

Jihomoravská hygiena vydala v úterý mimořádná opatření pro „oranžové“ okresy regionu. Platí od středy. Na vysokých školách v Brně tak platí zákaz prezenční výuky. Platí však i výjimky: individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce do skupin patnácti lidí, klinická a praktická výuka v praxi, zkoušení maximální skupiny deseti osob.

V Praze, která se na covidovém semaforu ocitla v červeném už minulý pátek, primátor Zdeněk Hřib oznámil, že na vysokých školách se po dohodě s hygienou též zavede distanční výuka – s výjimkou praktické výuky. 

Masarykova univerzita Škola už v pondělí 21. září rozhodla, že bude celý semestr online. S variantou prezenční výuky se počítá jen u prvních ročníků, u vyšších ročníků pouze v nezbytných případech, jako jsou laboratorní cvičení a malé seminární skupiny v praktických a klinických předmětech. Toto opatření potrvá minimálně po celý podzimní semestr, který na MU začne 5. října. Univerzita se i nadále řídí univerzitním koronavirovým semaforem, pro který od pondělí 21. září platí žlutý stupeň. 

Právě synchronní online výuka naplní akreditační podmínky i za současné neutěšené epidemické situace, kdy je řada studentů v karanténě, za hranicemi, někteří s chronickým zdravotním problémem, další nechtějí riskovat přenos nákazy na své blízké. Pro ty všechny musíme zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a synchronní online výuka je pro tento účel vhodným řešením. Samozřejmě, že přitom čelíme řadě úskalí, ale epidemie nás vede k přemýšlení a hlavně jednání out of the box‘“, řekl rektor MU Martin Bareš v reakci na vyjádření Národního akreditačního úřadu (NAÚ), který plošné zavádění distanční výuky zpochybnil. Rektor připomněl, že prestižní zahraniční univerzity zavedly online režim pro celý akademický rok.

Výuku v online prostředí univerzita garantuje také zahraničním studentům, kteří měli přijet v rámci mobilitních programů nebo na dlouhodobější studijní pobyt. S ohledem na aktuální epidemickou situaci v České republice a v Brně univerzita příjezd nedoporučuje. Do online prostředí se přesouvají akademické obřady a společenské akce. Vstup do budov univerzity se zakazuje osobám s příznaky virového onemocnění. Studenti a zaměstnanci mají povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu. 

Kontaktní výuka bude na MU v omezené míře preferovaná u prvních ročníků, kde se studenti potřebují seznámit s prostředím vysoké školy a zvoleným oborem, s vyučujícími a také mezi sebou. Právě chybějící živý přístup vyučujících, setkávání tváří v tvář, interakce a diskuse byly jedním z nejčastějších problémů, které studenti uváděli při hodnocení průběhu jarního semestru.

Západočeská univerzita (ZČU) přechází od středy 23. září na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje na distanční formu vzdělávání. Od uvedeného termínu je tak s několika výjimkami zakázána osobní přítomnost studentů ZČU na výuce. Opatření souvisí s tím, že se Plzeň dostala do oranžové barvy na koronavirovém semaforu. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob.

„Ačkoliv jsme měli zájem zúčastnit se jednání krajského krizového štábu, kde se o možném přechodu na distanční výuku jednalo, neměli jsme bohužel možnost do podoby mimořádného opatření nijak promluvit a jakkoliv ho ovlivnit. O návrhu opatření jsme se navíc dozvěděli z médií, což považuji za velmi nešťastné,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

„Usiloval jsem o to, aby alespoň studenti prvních ročníků mohli dokončit první týden semestru. Bohužel mi nebylo vyhověno,“ doplňuje se znepokojením rektor, kterého mrzí, že noví studenti, kterých do bakalářského studia nastupuje 3 700, nebudou mít ani minimální možnost sžít se s prostředím univerzity, poznat pedagogy a přizpůsobit se vysokoškolskému stylu výuky a hodnocení.

Opatření by mělo trvat do 23. října. „Pevně věřím, že jde opravdu jen o dočasné opatření, které má za účel přispět ke zmírnění nárůstu nových případů onemocnění covid-19. Dlouhodobé omezování vzdělávání může mít velmi negativní důsledky,“ upozorňuje rektor Miroslav Holeček.

Též Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) musí od středy začít vyučovat distanční formou. Škole to nařídila Krajská hygienická stanice (KHS) ve Zlíně na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace. Nařízení platí do 31. října 2020. 

„Zlínský kraj je kromě okresu Vsetín v oranžových barvách, proto jsme vydali toto nařízení. Důvodem je omezení šíření onemocnění COVID-19,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková.

„Je to nepříjemná situace, ale plně respektujeme toto nařízení. Uděláme vše, abychom zajistili kvalitní výuku. Přejdeme na on-line formu, na kterou jsme plně připraveni,“ řekl rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík. Povoleny jsou individuální konzultace, dále laboratorní, experimentální a umělecké práce do 15 osob a zkoušení do 10 lidí.

Zároveň se hygienická stanice s univerzitou dohodly na pomoci ze strany studentů, kteří budou trasovat kontaktní osoby pozitivních případů. Univerzita proto zřídila krizové call centrum v prostorách univerzitní knihovny. Na této akci se budou podílet desítky studentů. „Toto je mimořádná pomoc, které si nesmírně vážíme, je to přínosem pro celý Zlínský kraj. Pracovníci hygienických stanic jsou už totiž maximálně vytíženi, a tuto pomoc proto velmi vítáme,“ dodává ředitelka KHS Eva Sedláčková.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci právě touto formou. Pro studenty to bude zkušenost i praxe zároveň. Do práce v call centru jsou zapojeni studenti všech fakult univerzity. Každodenně budou pracovat ve dvou směnách včetně víkendů,“ sdělil rektor Vladimír Sedlařík. „Velmi si cením toho, že studenti neváhali a byli ochotni se ihned zapojit do práce,“ dodal Vladimír Sedlařík. Call centrum začalo fungovat prakticky ihned poté, co byli studenti proškoleni.

Univerzita Pardubice přechází na online výuku od čtvrtka. „Pečlivě jsme se na tuto situaci připravili, i když jsme nedoufali, že nakonec nastane. Chceme zabránit plošnému šíření nemoci mezi studenty, napříč univerzitou a zhoršení epidemiologické situace v zemi,“ řekl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Semestr na Univerzitě Pardubice dosud začal jen pro část vysokoškoláků. Minulý týden zahájila výuku Fakulta zdravotnických studií, tento týden se přidala Fakulta filozofická. Pro dalších pět fakult začne nový semestr rovnou on-line.

„Vyučovat budeme on-line podle platných rozvrhů. Fakulty si vyřeší praktickou i teoretickou výuku podle svých specifických podmínek. Například noví studenti chemie budou mít možnost v blocích a malých skupinách absolvovat laboratoře za celý semestr a odjet na další výuku domů,“ uvedla prorektorka pro vzdělání a kvalitu Tatiana Molková. On-line bude univerzita vyučovat až do odvolání.

Technická univerzita v Liberci se připojuje k univerzitám, které přejdou na distanční výuku. Studenti z Liberce ovšem nezmizí, v malých skupinách budou moci do laboratoří a ateliérů, na konzultace nebo do knihovny, možné jsou i praxe.
„Výuka bude probíhat distančně kromě předmětů, které vyžadují laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci, tam se bude výuka dělit na menší skupiny do 15 osob,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Na základě nařízení šéfa Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimíra Valenty vydal dnes opatření, které začátek nového akademického roku na TUL upravuje. Možné jsou i nadále individuální návštěvy knihoven a studoven, konzultace a zkoušení za
přítomnosti max. 10 osob. Možná bude také klinická a praktická výuka či praxe.
„Studenti, kteří do Liberce nemusí, ať nejezdí na koleje a studují z domova,“ vyzývá studenty nad rámec nařízení rektor Brzezina a dodává k tomu: „Pokud se nebudou větší skupiny studentů potkávat na výuce, ale setkávaly by se pak na kolejích, postrádal by přechod na distanční výuku z pohledu epidemiologických opatření smysl.“
Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na Technické univerzitě v Liberci začíná v úterý 29. září. Nařízení šéfa krajských hygieniků, které zakazuje prezenční výuku, platí do 31. října 2020.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem také přechází od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020 na všech 8 fakultách na on-line výuku. Rozhodnutí reaguje na nařízení krajských hygieniků z téhož dne. Akademický rok 2020/2021 začíná na ústecké univerzitě výjimečně až dne 1. 10. 2020, což zapříčinila již první vlna pandemie. Studentům byl, vzhledem k nestandardnímu průběhu letního semestru, o dva týdny rozšířen prostor pro jeho dokončení, vykonání ročníkových zkoušek, státnic a obhajob dizertačních prací. Kontaktní výuka tedy nebude na UJEP pro nadcházející akademický rok, s výjimkou některých speciálních případů, vůbec zahájena.

VŠCHT se vybavuje přenosovou technikou Pražská Vysoká škola chemicko-technologická se už před pátečním oznámením primátora rozhodla, že veškerou výuku předmětů s kapacitou nad padesát studentů přenese pouze do on-line formy a že zřídí krizový štáb.
„Jednoznačný cílem pro zimní semestr je najít způsob, jak co nejdéle udržet kontaktní výuku tam, kde je to nejvíce potřeba, tedy v laboratořích, při cvičeních, seminářích a činnostech vázaných na závěrečné práce. To vše s maximálním ohledem na zdraví studentů a vyučujících,“ vysvětluje rektor VŠCHT Praha Pavel Matějka.
Všechny fakulty se proto vybavily technikou na nahrávání a přenos videí. „Budeme se snažit chránit i ohrožené skupiny na straně pedagogů a rektorátních pracovišť. Nový koronavirus rozhodně nebereme na lehkou váhu,“ ujišťuje rektor Matějka.

Univerzita Hradec Králové: distančně a malé skupiny Aktuálně počítá univerzita s rozdělením velkých skupin studentů. Výuka pro více než sto lidí se v Hradci uskuteční distančně – tedy virtuálně. „V těchto dnech na toto téma intenzivně jedná pracovní skupina pro změny ve výuce, která do 29. září, kdy na UHK začíná semestr, připraví další možná opatření a přístupy vzhledem k aktuální situaci na konci září,“ řekl mluvčí hradecké univerzity Jakub Novák.

Na Mendelově univerzitě v Brně roušky či distančně Výuka začala v původním termínu 21. září, ovšem všechny přednášky, které mělo navštívit víc než sto lidí, měly probíhat distančně, tedy online. Na škole budou také platit zpřísněná hygienická opatření, nutné rozestupy, dezinfekce v učebnách nebo povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách školy.
„Formu výuky jsme konzultovali s odborníky, jeden z nich je i součástí našeho krizového štábu. Opatření na univerzitě budou přísnější než aktuálně platná vládní a hygienická opatření. Nelze vyloučit ani změny v průběhu semestru podle vývoje epidemiologické situace," upřesnila ještě před vyhlášeným zavřením škol v kraji rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Ostatní univerzity vyčkávají Další univerzity zatím počet lidí při kontaktní výuce neomezují, ale sledují aktuální situaci, řídí se platnými nařízeními v jednotlivých městech a rozhodnou později.

Některé školy například zvažují otázku, jestli budou roušky povinné i ve výuce, a ne jen ve společných prostorách, jako je tomu dosud. Otázkou také je, jestli se při promocích rovněž účastníci zahalí do roušek a jestli se budou podávat ruce rektorovi a dalším představitelům školy.

Univerzity také na svých kolejích vyčleňují karanténní a izolační patra pro zahraniční studenty, kteří by se v Česku koronavirem nakazili. Provoz škol se v některých případech řídí univerzitními semafory, jejichž úroveň stanovují krizové štáby škol.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.