Stanovisko Asociace děkanů přírodovědných fakult k aktuální situaci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého

Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martina Kubalu v jeho dlouhodobé snaze o distancování fakulty od jednání jednotlivců, jejichž počínání není v souladu s etickými pravidly vědecké práce. 

Jsme přesvědčeni o tom, že k odhalení přestupků proti etickému chování je třeba zodpovědně a transparentně využít všechny zákonné prostředky. 

Je nutné důsledně vyžadovat nejen dodržování integrity vědecké práce, ale i zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky a svěřeným majetkem, jinak by akademická pracoviště po zásluze ztratila důvěru veřejnosti. Taková ztráta důvěry by v konečném důsledku znamenala vážné ohrožení pro celou společnost. 

Vyzýváme proto, aby všichni aktéři sporu upustili od nátlaku a útoků ve veřejném prostoru a aby všechna vznesená obvinění byla náležitě a transparentně prošetřena. V případě, že budou prokázána pochybení, žádáme, aby byly pojmenována odpovědnost a vyvozeny důsledky, aby nedocházelo k dalšímu poškozování důvěryhodnosti akademické obce jako celku. 

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

předseda Asociace děkanů přírodovědných fakult

děkan Přírodovědecké fakulty MU