Přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a TN

Ředitel Thomayerovy nemocnice a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa

Přednosta Neurologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice, úvazek 1,0

Kvalifikační požadavky: - vysokoškolské vzdělání lékařského směru, vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru nebo předpoklad jejího brzkého dosažení, vědecká hodnost Ph.D. (nebo CSc. nebo DrSc.), specializovaná způsobilost v oboru neurologie, nejméně 5 let praxe po získání specializované způsobilosti, aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině, osobní, profesní a manažerské předpoklady pro řízení kliniky, morální bezúhonnost. Od úspěšného kandidáta se očekává pedagogické a organizační vedení kliniky včetně výchovy mladých akademických pracovníků, schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a v nemocnici. Předpokládané obsazení místa k 1. září 2019 nebo dle dohody. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK a předpisy TN. Písemné přihlášky spolu se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) a doklady o profesní způsobilosti, přehledem odborné praxe, přehledem vědecké, publikační a pedagogické činnosti, koncepcí řízení kliniky (max. 5 stran textu), úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971), výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Thomayerova nemocnice, sekretariát náměstkyně pro personální práci, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 nebo osobně podané na podatelnu Thomayerova nemocnice. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky asykkbj. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo přednosta Neurologické kliniky č.j.: TN-Ř/87/2019.