Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisují výběrové řízení na obsazení místa

Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Kvalifikační požadavky - vysokoškolské vzdělání lékařského směru - vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v oboru biochemie nebo lékařská mikrobiologie nebo předpoklad jejích dosažení, vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo DrSc., - specializovaná způsobilost v oboru, - manažerské zkušenosti, rozvaha a vize, - aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností, identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK, - aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině. Od úspěšného kandidáta se očekává - vědecké a pedagogické vedení ústavu včetně výchovy mladých akademických pracovníků, schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a ve fakultní nemocnici. - spolupráce s klinickým vedením spojených laboratoří FNKV Předpokládané obsazení místa k 1. 10. 2019 případně později dle dohody. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK a předpisy FNKV. Písemné přihlášky spolu se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce, úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) a doklady o profesní způsobilosti, přehledem odborné praxe, přehledem vědecké, publikační a pedagogické činnosti, koncepcí řízení ústavu (max. 5 stran textu), úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971), výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky, a souhlasem se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zasílejte do 30 dnů od uveřejnění inzerátu (do 27. 9. 2019 – pozn. ResearchJobs.cz) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Oddělení personální a mzdové, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10 nebo osobně podané na podatelnu 3. lékařské fakulty UK. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky piyj9b4. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na místo přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky č.j.: UK3LF/82821/2019“.