Odborný/á asistent/ka - Biosociální antropologie

Pracoviště: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Pracovní poměr: na dobu určitou s pracovní smlouvou na 3 roky, akademická pozice Výše pracovního úvazku: 1.0 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně) Předpokládaný termín nástupu: 1.9.2020 / dle domluvy Počet otevřených pozic: 1     Uzávěrka přihlášek: 31.3.2020 Detailní popis pozice včetně přihlášky naleznete zde: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/51951 Základní popis nabízené pozice:  Akademický pracovník vykonává pedagogickou a tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační nebo další) v souladu s posláním fakulty, činnosti ústavu a realizovanými výzkumnými projekty. Podílí na výuce a rozvoji studijních programů, výzkumu a vývoji, propagaci a popularizaci vědy a účastní se na samosprávě Masarykovy univerzity. Současně se angažuje v zabezpečení provozních a administrativních činností souvisejících s pracovní pozicí a činností pracoviště dle pokynů vedoucího pracovníka. Náplň práce:
  • Výuka předmětů (obecných i specializovaných) pro všechny stupně studijního programu Antropologie (bc., Mgr., Ph.D.) zahrnující problematiku biosociální antropologie, behaviorální ekologie člověka a/nebo etologie člověka.
  • Vědecká a výzkumná činnost v oblastech, zahrnujících jedno nebo více z následujících témat: příbuzenství, rodina, manželství, agresivita, reciprocita, životní historie, širší společenské vztahy, ekonomika a ekologie v kontextu civilizace, s aplikací evolučních konceptů na relevantní data pocházejících z pravěkých/středověkých (kosterní soubory), pre-moderních (archivy, matriky) a/nebo recentních (průřezová nebo longitudinální data) populací.
  • Vedení studentů a členství v akademických a programových komisích
  • Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování vlastních výzkumných a vědeckých aktivit v oblasti populačních studií recentních populací, studia v archivech a/nebo hodnocení kosterních populačních vzorků.
Ústav antropologie  je pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště, které je zaměřeno na vzdělání a studium interakce biologických, sociálních a kulturních aspektů člověka. Jsme moderní institucí orientovanou na moderní výukové metody, která stabilně zajišťuje výuku více než stovky studentů bakalářského a magisterského programu a aktuálně patnácti studentů doktorského studijního programu. Výuka studentů od počátku studia zahrnuje intenzivní přípravu v otázkách biologické i socio-kulturní antropologie a zapojení do výzkumných projektů ústavu, což je zásadním přínosem pro uplatnění našich absolventů na trhu práce. Výzkumná činnost ústavu je zakotvena v tradici antropologie jako vědy, studující člověka z hlediska biologického i behaviorálního. Řada řešených výzkumných projektů se věnuje praktickému využití vědeckých poznatků – rozvíjeny jsou metody forenzní antropologie, hodnocení výživového stavu nebo modelování růstu a vývoje dětí a dospívajících. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře vybavené pokročilými technologiemi pro záznam a zpracování morfologie lidského těla ve virtuálním prostředí, hodnocení tělesného složení a dalších somatických charakteristik nebo výzkum prehistorických a historických kosterních nálezů. Ústav antropologie v současnosti čítá 17 akademických a vědeckých pracovníků, kteří se zapojují do výuky, vědeckých aktivit a propagace vědy. Více informací o Ústavu antropologie najdete na webové adrese https://www.sci.muni.cz/anthrop/ Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.