Výzkumný pracovník – postdoc pozice – odborník pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotností detekcí II – UHPLC-MS II

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, na obsazení pozice:   FaF 08: Výzkumný pracovník, typ ESR II (postdoc pozice), úvazek 1,0 FTE (100 %) Odborník pro kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotností detekcí II – UHPLC-MS II   Místo výkonu práce: Hradec Králové. Náplň práce:
 • experimentální práce v laboratoři, řešení dílčích vědeckých a výzkumných úkolů,
 • experimentální práce s UHPLC-MS/MS, UHPLC-HRMS a UHPSFC-MS,
 • cílená a necílená analýza komplexních matric, příprava vzorku pro tyto analýzy, studium matricových efektů, využití iontové mobility,
 • práce s pokročilými softwary pro identifikaci metabolitů a metabolomické profilování,
 • statistické hodnocení dat, plánování experimentů, práce s daty,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.
Požadavky:
 • ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě, a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání,
 • v letech 2009-2013 nepřekročen v průměru úvazek 0,2 FTE na Univerzitě Karlově,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • vědecká a publikační aktivita v oboru analytické chemie, separačních věd, nebo v příbuzných oborech,
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti s UHPLC, UHPSFC-MS, HRMS, statistickým zpracováním dat, s pokročilými software pro identifikaci metabolitů a pro metabolomické profilování.
Další požadované dovednosti a vlastnosti:
 • předpoklady pro výzkumnou činnost,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.
Přihláška zájemce bude obsahovat:
 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz. Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK. Předpokládaná výše mzdy: 40 000–45 000 Kč. Termín nástupu: 1. 5. 2020 nebo dle dohody. Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 10. 2022. Pracovní úvazek: plný (1,0 FTE). Nabízíme:
 • zajímavou práci v expertním týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách pod vedením špičkového zahraničního odborníka z USA,
 • možnost podílet se na excelentním výzkumu a být součástí Centra excelence pro oblast separačních věd,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu,
 • zahraniční pracovní stáže, konference.
Dále nabízíme:
 • pružná pracovní doba,
 • min. 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování a další benefity
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 14. 4. 2020 do 14.00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5 Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt STARSS – FAF 08“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. – Katedra analytické chemie tel.: 495 067 381 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465: VYTVOŘENÍ EXPERTNÍHO TÝMU PRO POKROČILÝ VÝZKUM V SEPARAČNÍCH VĚDÁCH je spolufinancován Evropskou unií.