DSP studující, DPČ s úvazkem 40 hodin/měsíc (0,25 FTE) pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046, v rámci OP VVV, Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP, na obsazení pozice: InoMed VZ 4: DSP studující, DPČ s úvazkem 40 hodin/měsíc (0,25 FTE) Místo výkonu práce: Hradec Králové. Náplň práce:
 • zodpovídá za kvalitní provedení literárních rešerší A-E ve VZ4 a za sumarizaci výstupů do přehledných tabulek,
 • zodpovídá za zadávání výzkumných dat do databáze projektu, čištění dat a jejich příprava ke statistickým analýzám,
 • spolupracuje na zpracování a interpretacích výsledků klinické studie,
 • spolupracuje na publikačních výstupech projektu,
 • odpovídá za kvalitní zpracování výstupů do zahraničních publikací,
 • pracuje na klíčových aktivitách projektu podle pokynů nadřízeného
Požadavky:
 • postgraduální student, ukončené magisterské vzdělání v oboru přírodovědného zaměření na univerzitě v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě
 • znalosti a zkušenosti z klinické farmacie – upřednostňovány budou zkušenosti v klinické farmacii v geriatrii,
 • znalosti a zkušenosti z aplikované farmakologie a aplikované farmakokinetiky,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
Další požadované dovednosti a vlastnosti:
 • práce na PC, práce s databázemi,
 • pokročilé statistické znalosti,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení
 • ochota dále se vzdělávat.
Přihláška zájemce bude obsahovat:
 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
 • životopis včetně seznamu publikací, odborných dovedností a minulých zkušeností s výzkumem,
 • motivační dopis,
 • ověřená kopie diplomu,
 • další dokumenty osvědčující požadované znalosti a odborné znalosti,
 • souhlas s používáním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK. Předpokládaná výše mzdy: 144 Kč/hodinu. Termín nástupu: 1. 9. 2020 nebo dle dohody. Dohoda o pracovní činnosti na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení Pracovní úvazek: 40 hodin/měsíc (0,25 FTE). Nabízíme:
 • zajímavou práci v expertním týmu pro přeadplikační výzkum,
 • možnost spolupráce se zahraničními i domácími experty,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu.
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou, emailem nebo doručte osobně do 31. 8. 2020 do 14.00 hodin na adresu: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lenka Cermanová, DiS. – Personální a mzdové oddělení Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové 5 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt InoMed“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce: doc. PhamDr. Daniela Fialová, Ph.D. – Katedra klinické a sociální farmacie tel.: 495 067 647 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií je spolufinancován Evropskou unií.