Vedoucí ústavu pro Ústav chovu a šlechtění zvířat

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademický pracovník - Vedoucí ústavu pro Ústav chovu a šlechtění zvířat

Na Agronomické fakultě se zabýváme moderní zemědělskou produkcí včetně precizního zemědělství, šlechtěním rostlin, technologií potravin, aplikovanou genetikou, nanotechnologiemi, zefektivním léčby nádorových onemocnění, tématy souvisejícími se změnami klimatu a celou řadou dalších aktuálních problémů. Můžete se stát součástí našeho týmu a podílet se na výzkumu a vývoji metod, které budou mít dopad na zkvalitnění zemědělských procesů i lidského života. Více na: https://af.mendelu.cz

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • vedení pracoviště po stránce personální a finanční, vědy a výzkumu a pedagogiky
 • pedagogická v vědeckovýzkumná činnost v oboru chovu a šlechtění zvířat

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání - minimálně Ph.D. v oblasti chovu a šlechtění zvířat; titul docent nebo profesor výhodou
 • znalost českého jazyka na úrovni výuky
 • znalost anglického jazyka na úrovni výuky (B2)
 • organizační, manažerské a komunikační schopnosti
 • předpoklady pro týmovou i samostatnou práci
 • schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření VVŠ
 • osobnostní a profesní předpoklady k pedagogické práci
 • vědeckovýzkumná a publikační aktivita v oboru chovu a šlechtění zvířat, zkušenosti s publikováním v časopisech s IF
 • ochota pracovat na svém dalším osobním rozvoji a kvalifikačním růstu
 • zkušenosti s výzkumem v oblasti chovu a šlechtění zvířat
 • občanská bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • možnost dalšího odborného vzdělání a rozvoje
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí

Předpokládaný nástup: leden 2022, na dobu určitou do 31.12.2022

Úvazek: 1,0

Místo výkonu práce: Brno

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně a to do 3.12.2021 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem odborné publikační činnosti

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

--------------------------

Dean of the Faculty of AgriSciences of Mendel University in Brno doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. hereby announces an open competition for the position of

Academic staff member - Head of Department of Animal Breeding

What will you do?

 • management of the workplace in terms of personnel and finance, science and research and pedagogy
 • pedagogical and scientific research activities in the field of animal breeding

What do we require from you?

 • higher education - at least Ph.D. in the field of animal breeding, the title of associate professor or professor advantage
 • knowledge of the Czech language at the level of teaching
 • knowledge of English at the level of teaching (B2)
 • organizational, managerial and communication skills
 • prerequisites for team and individual work
 • ability to orientate oneself in labor law regulations and economic rules of higher education
 • personality and professional prerequisites for pedagogical work
 • research and publishing activity in the field of animal breeding, experience with publishing in journals with IF
 • willingness to work on their further personal development and professional growth
 • research experience in field of animal breeding
 • civil integrity

What can we offer you?

 • meal allowance (Ticket Restaurant Card/Canteen)
 • discounted MultiSport Card
 • employer's contribution to pension or life insurance after 3 years of employment
 • the possibility of further professional education and development
 • work in an institution that has received the HR Excellence in Research Award from the European Commission

Expected start: January 2022, fixed-term employment contract until 31.12.2022

Job status: 1,0

Place of work: Brno

Are you interested in the position and would you like to become a member of the team?

Send an electronic application to the Department of Human Resource Management of Mendel University in Brno by December 3, 2021, supported by:

 • professional CV
 • cover letter
 • list of publication