Akademický pracovník – odborný asistent/ka AF 239

Academic staff member - Assistant professor for Department of Chemistry and Biochemistry (english version below)

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

Akademický pracovník - Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav chemie a biochemie

Oblast výzkumu: Mikrobiologie

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • vést cvičení, semináře a přednášet
 • vést a oponovat studentské závěrečné práce
 • zapojovat se do řešení vědeckých a výzkumných úkolů
 • sdělovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti vědecké komunitě prostřednictvím publikací - zejména v odborných a vědeckých časopisech
 • aktivní účast na konferencích a seminářích

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání Ph.D. nebo ekvivalent se zaměřením na chemii nebo biochemii
 • aktivní znalost anglického jazyka, schopnost vést v tomto jazyce výuku, publikovat
 • znalost českého jazyka na úrovni výuky
 • znalost práce na PC (MS Office, WOS, citační editor)
 • vědecko-výzkumnou, vývojovou a publikační činnost v oblasti mikrobiologie
 • schopnost samostatné přednáškové a seminární činnosti

Co ještě oceníme?

 • schopnosti a zkušenosti s přípravou vědeckých projektů
 • dobré komunikační schopnosti, ochota vzdělávat se
 • zájem o vědeckou práci a schopnost pracovat v týmu

Co Vám můžeme nabídnout?

 • možnost zapojení do vědeckých aktivit Výzkumné skupiny instrumentální analýzy a bioanalýzy, včetně zapojení do řešení národních a mezinárodních projektů
 • podmínky pro získání zkušeností nutných pro pozdější habilitační řízení
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí

Předpokládaný nástup: leden 2022, na dobu určitou 1rok.

Úvazek: 0,5

Místo výkonu práce: Brno

Zaujala Vás pozice a rádi byste se stali členem týmu?

Zašlete elektronickou přihlášku Odboru řízení lidských zdrojů Mendelovy univerzity v Brně a to do 15.12.2021 doloženou:

 • profesním životopisem
 • motivačním dopisem
 • seznamem odborné publikační činnosti, přehledem akademické výuky

Jak u nás probíhají výběrová řízení? https://orlz.mendelu.cz/jak-u-nas-probihaji-vyberova-rizeni

----------------------------------------

Dean of the Faculty of AgriSciences of Mendel University in Brno doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. hereby announces an open competition for the position of

Academic staff member - Professor for the Department of Chemistry and Biochemistry

Research field: Microbiology

What will you do?

 • conduct exercises, seminars and lectures
 • lead and oppose student theses
 • engage in solving scientific and research tasks
 • communicate the results of its scientific research activities to the scientific community through publications, in particular in professional and scientific journals
 • active participation in conferences and seminars

What do we require from you?

 • higher education Ph.D. or equivalent with a focus on chemistry or biochemistry
 • active knowledge of English, ability to teach in this language, publish
 • knowledge of the Czech language at the teaching level
 • knowledge of working on a PC (MS Office, WOS, citation editor)
 • research, development and publishing activities in the field of microbiologie
 • ability of independent lecture and seminar activities

What else do we appreciate?

 • skills and experience in the preparation of scientific projects
 • good communication skills, willingness to learn
 • interest in scientific work and ability to work in a team

What can we offer you?

 • possibility of involvement in scientific activities of the Research Group of Instrumental Analysis and Bioanalysis, including involvement in the solution of national and international projects
 • conditions for gaining experience necessary for later habilitation proceedings
 • discounted MultiSport Card
 • employer's contribution to pension or life insurance after 3 years of employment
 • work in an institution that has received the HR Excellence in Research Award from the European Commission

Expected start: January 2022, fixed-term employment contract for 1 year.

Job status: 0,5

Place of work: Brno

Are you interested in the position and would you like to become a member of the team?

Send an electronic application to the Department of Human Resource Management of Mendel University in Brno by December 15, 2021, supported by:

 • professional CV
 • cover letter
 • list of publication, overview of academic teaching

How do the selection procedure work for us? https://orlz.mendelu.cz/en/selection-procedure