Jsem rád, že výuku ekonomických programů zahájíme již v září, říká rektor Matějka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spustí od září 2020 výuku nových ekonomických programů. Po souhlasném stanovisku Rady Národního akreditačního úřadu z červnového zasedání se dokončují formální procedury, takže uchazeči o bakalářský program Ekonomika a management a magisterský program Odvětvový management budou moci podávat přihlášky již v létě.

„Ekonomicky zaměřené studium mělo na VŠCHT dlouhou tradici včetně řady velmi významných absolventů. V minulých letech byla tato tradice přerušena a já jsem moc rád, že toto období je u konce a nové programy zaměřené na ekonomiku a management se budou na naší univerzitě vyučovat již v nadcházejícím akademickém roce,“ říká profesor Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha. 

Proč se vůbec rozhodla škola nové programy akreditovat?
VŠCHT Praha potřebuje pro kvalitní inženýrské vzdělání v oblastech chemie a potravinářství také kvalitně zajištěné předměty v oblasti ekonomických disciplín, ať již s ohledem na řízení průmyslových projektů či ekonomické aspekty výzkumných projektů, především v oblasti aplikovaného výzkumu. Tyto předměty mohou zajistit jen špičkoví odborníci, kterým umožníme příslušně orientovaný výzkum i vzdělávací činnost ve vlastním oboru. I u studentů orientovaných na ekonomiku a management předpokládáme, že aspoň vzdáleně přičichnou k praxi v chemii či v potravinářství, čímž se naučí mezioborové spolupráci a rozšíří si perspektivu svého budoucího uplatnění o průmyslové podniky či technologické firmy. Chceme-li VŠCHT rozvíjet jako technickou výzkumnou univerzitu, tak je širší oborové portfolio školy nezbytné.

VŠCHT je proslulá náročností studia u tradičních přírodovědných a technologických programů. Je požadována stejná náročnost i pro ekonomické programy?
Ano, budeme klást analogicky vysoké nároky i na studenty ekonomicky zaměřených programů. Tak jako u dosavadních studijních programů nepůjdeme cestou masovosti, ale budeme klást důraz na kontakt studenta s učitelem. Stejně tak budeme klást důraz na zapojení studentů do výzkumné práce a spolupráce s privátním sektorem.

Kvalitní výuka je závislá ze sta procent na osobách pedagogů. Kdo bude studenty učit?
Na VŠCHT přicházejí zkušení odborníci včetně docentů a profesorů, kteří doposud působili především na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Studenty budou učit také stávající akademičtí pracovníci z VŠCHT. Studenti totiž budou mít na výběr také předměty širšího technického/inženýrského základu i některé chemicky zaměřené, kde v obou případech má škola dlouhodobě řadu velmi kvalitních pedagogů.

V minulosti jste několikrát deklaroval, že jednou z vašich priorit je internacionalizace. Co si v tomto kontextu slibujete od nových programů a pedagogů?
Jsem přesvědčen, že díky týmu spojenému s těmito programy bude na VŠCHT přirozeně posíleno vzdělávání v angličtině, že nám přibydou zahraniční studenti i mobility našich studentů do zahraničí. Věřím, že celkově posílíme výuku v angličtině, aniž bychom rezignovali na schopnost absolventů českých programů řádně komunikovat v jazyce českém. Chceme, aby se naši absolventi uplatnili bez problémů v cizině, v nadnárodních společnostech, ale i v ryze českém prostředí, a na všechny tyto varianty je hodláme co nejlépe připravit.

Ekonomických programů je na různých univerzitách celá řada. Čím se budou naši absolventi lišit? A jaká bude jejich kariérní perspektiva?
Ekonomicky zaměřené programy na VŠCHT jsou založené na technickém základu s náročnou matematikou a vedením studentů k inženýrskému myšlení. Předpokládáme jejich hlavní uplatnění v manažerských funkcích v chemickém, farmaceutickém či potravinářském průmyslu, ale i v technologicky orientovaných firmách. Vážíme si toho, že tyto programy podpořil Svaz chemického průmyslu i Potravinářská komora a budeme s těmito organizacemi spolupracovat i při výuce. Věřím, že absolventi těchto programů na výzkumné univerzitě, jakou VŠCHT je, budou dobře orientovaní i v oblasti výzkumné a vývojové, takže se uplatní jako kvalifikovaní odborníci ve vědecko-výzkumných týmech a projektech, resp. i u poskytovatelů výzkumných grantů a projektů, příp. při strategickém rozhodování státu ohledně výzkumných priorit a jejich způsobů financování.

VŠCHT se definuje jako výzkumná univerzita. Lze tedy v dohledné době očekávat vytvoření doktorského studijního programu v oblasti ekonomiky a managementu?
Ano, pevně věřím, že v průběhu několika let, tak jak se etabluje nový tým v oblasti vzdělávání i výzkumu a propojí své aktivity s existujícími výzkumnými skupinami na VŠCHT, budou doložitelné požadované kvalitní výstupy výzkumné práce a bude možné podat žádost o akreditaci navazujícího doktorského studijního programu. Důležité bude i finanční zajištění doktorandů nezbytnými projekty a národní i mezinárodní spoluprací. Čím dříve se podaří splnit potřebné standardy pro akreditaci doktorského studijního programu, tím lépe pro studenty bakalářských a magisterských programů, pro akademický pracovní tým i pro VŠCHT jako celek. Úspěšné zvládnutí doktorského studia otevře prostor pro habilitační a jmenovací řízení, a tedy pro optimální akademickou kariéru na VŠCHT Praha.