UJEP hledá nejlepší absolventskou práci na téma životní prostředí

Studenti společenských věd, kteří do letošního září obhájili či obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zaměřenou na životní prostředí, mají šanci zabodovat i v prvním ročníku soutěže Czech Envi Thesis.

Soutěž, s přímou podporou ministra životního prostředí, pořádá Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v ČR zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd.

Životní prostředí a jeho vývoj je tématem současnosti, věnují mu pozornost nejen vědci, ale i politici. Své místo má každodenně i v médiích. Část společnosti tuto potřebu reflektuje a aktivně se zapojuje do řady iniciativ, jako je např. Ukliďme Česko, sleduje více dopady svého chování, šetrně hospodaří s dešťovou vodou apod.

„Požadavek na kvalitu životního prostředí se odráží nejen ve výkonu veřejné a státní správy, rozvojových aktivitách soukromých firem, ale i ve vědecké činnosti studentů veřejných a soukromých vysokých škol. I přes vysokou kvalitu této činnosti však výsledky vědeckého bádání nejsou mediálně známé a často zůstanou jen v databázích a odborných knihovnách vysokých škol,“ vysvětluje motivaci vyhlášení soutěže jeden z jejích organizátorů Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná a společensky optimální řešení či navrhují, jak správně nastavit způsoby komunikace environmentálních témat.

„Jsem skutečně rád za každého studenta humanitních věd, který se věnuje detailnímu studiu vztahů lidské společnosti a životního prostředí. Vždyť kvalitu životního prostředí také stále více celospolečensky vnímáme jako základ kvality našeho života. Projekt jsme podpořili záštitou Ministerstva životního prostředí, a jak pevně doufám, vyprovokuje větší zájem o vědecká témata dnešních absolventů,“ říká ve vztahu k soutěži ministr životního prostředí Richard Brabec.

Studentské práce za rok 2019 ocení odborná porota sestavená z předních českých odborníků napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice. Pět nejlepších prací bude vybráno do finálového kola, v němž autoři své práce osobně představí. Na ty nejlepší čeká finanční odměna ve výši 30 tisíc korun pro vítěze, 20 tisíc korun pro druhé a 10 tisíc korun pro třetí místo. Prostředky na finanční ohodnocení nejlepších soutěžících darovaly společnosti Vodafone Czech Republic a. s., Metrostav a. s., a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Životní prostředí v sobě zahrnuje široké spektrum témat. Jak uvádí Dr. Jan Slavík, jeden z pořadatelů soutěže z FSE UJEP: „ Lze očekávat práce zaměřené na zcela odlišné problémy, jako jsou povodně, sucho, lokální topeniště, podporu obnovitelných zdrojů, adaptaci měst na změnu klimatu, problematiku pitné a odpadní vody, městské zahradničení apod. Kromě ocenění tak získají studenti nové zkušenosti z jiných oblastí a zpětnou vazbu od předních odborníků.“

Organizátoři soutěže již oslovili 24 fakult vysokých škol, kde studuje více jak 57 tisíc studentů zaměřujících se na různé společenskovědní aspekty životního prostředí. Ze zaslaných prací bude vybráno 5 nejlepších do finálového kola, které se uskuteční koncem roku 2019. Finálové kolo proběhne formou konference, což umožní sdílet své názory a poznatky o ochraně životního prostředí se společenskovědním důrazem.

Do soutěže je možné se přihlašovat prostřednictvím webových stránek https://czechenvithesis.cz, a to až do 30. 9. 2019.