Soutěžní právo má své centrum. Vzniklo při Právnické fakultě Univerzity Palackého

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je nově významným bodem na mapě českého soutěžního práva. Zasloužil se o to Michal Petr, vedoucí katedry evropského a mezinárodního práva, se svými spolupracovníky. Jejich vědecké aktivity vyvrcholily založením Centra pro soutěžní právo.

„Zřízení centra významně napomůže posílení spolupráce fakulty s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i výzkumu v oblasti soutěžního práva, kterému se dlouhodobě věnuji já i mí kolegové, a v neposlední řadě i spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí,“ vysvětlil Michal Petr, který je pověřený vedením centra. S jeho založením byla spuštěna i speciální webová stránka.

Jak byste vysvětlil neprávníkům, co je soutěžní právo?
Vysvětlovat soutěžní právo je obtížné i pro právníky, protože se jedná v základu o ekonomickou disciplínu. Soutěžní právo poskytuje rámec pro aplikaci ekonomických teorií. Jedná se o poměrně specifický právní obor, který se ale dotýká každého z nás. V lidovém povědomí je vnímáno jako právo velkého byznysu, kdy Microsoft nebo Google dostanou tučnou pokutu. To je pohled zúžený. Podstatou soutěžního práva je obecně ochrana před silnými hráči na trhu. Před těmi, kteří jsou natolik silní, že mohou jednostranně ve svůj prospěch ovlivňovat fungování trhu. Dokážou navzdory všem pravidlům, které známe z ekonomie, zvyšovat ceny. Když trh zdravě funguje a jeden podnik zvýší cenu, tak se mu to nevyplatí. Za vyšší cenu nikdo nenakupuje. Když se ale s konkurenty dohodne a vytvoří kartel, nebo je to hráč tak silný, že konkurenty zkrátka nemá, tak zvedne cenu libovolně. A protože jiná není, tak je spotřebitel nucen za ni nakupovat. Soutěžní právo se tomuto chování snaží zabránit. Je to široká disciplína s přesahy do trestního práva, obchodního práva nebo do civilního procesu.

Skutečnost, že Centrum pro soutěžní právo vzniklo právě na olomoucké právnické fakultě, je vaše zásluha. Na fakultu jste přišel v roce 2015 z Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž (ÚOHS), kde jste působil i jako místopředseda.
Pro vznik a fungování Centra pro soutěžní právo je provázanost s ÚOHS zásadní. I když jsem z úřadu odešel, osobní vazby zůstaly, s kolegy jsem nepřestal spolupracovat. Navíc stále působím v rozkladové komisi. Vedení fakulty i já jsme chtěli dát spolupráci obou institucí formálnější rámec, což se nám podařilo. V roce 2022 fakulta podepsala s ÚOHS memorandum o spolupráci a nyní vzniklo centrum. Někteří naši studenti již absolvovali na ÚOHS stáž a někteří zaměstnanci ÚOHS u nás studují v doktorském programu.

Vzniku centra předcházely i další aktivity. Dva vaše projekty zaměřené na soutěžní právo v minulosti podpořila Grantová agentura ČR, několikrát jste uspěl v grantové soutěži Univerzity Palackého (IGA) a byl jste také hlavním řešitelem projektu nazvaného Centrum pro soutěžní právo, který právnická fakulta podpořila v rámci své vnitřní grantové soutěže.
Soutěžním právem se zabývám celý svůj profesní život a ke vzniku centra jsem směřoval od okamžiku, kdy jsem na fakultu přišel. Poslední jmenovaný projekt už spočíval v konkrétních přípravách na vznik centra.

V čem bude spočívat jeho činnost?
Máme několik oblastí, kterým se chceme věnovat. Ta první souvisí s výukou. Rádi bychom posílili povinný předmět Soutěžní právo na naší fakultě. Současně věřím, že díky centru se nám budou lépe získávat odborníci z praxe do výuky. Budeme pořádat pravidelné workshopy a konference, s těmi jsme již začali, pro doktorandy. Studentů doktorských programů, kteří se zaměřují na soutěžní právo, je vzhledem k velikosti oboru velmi málo. Každá česká nebo slovenská právnická fakulta má jednoho dva. Naší snahou je tyto kolegy sdružit, propojit v rámci československé spolupráce. Druhou neméně důležitou oblastí je výzkum a publikační činnost. A v neposlední řadě bychom rádi cílili na širší odbornou veřejnost, specializované advokátní kanceláře, pro které chceme připravovat například školení. Představit si dovedu i přípravu odborných zpráv, posudků pro firmy na komerční bázi. Poptávka tu je.

Centrum pro soutěžní právo je unikátní v rámci České i Slovenské republiky. Jak je tomu v jiných zemích?
V rámci střední Evropy taková centra existují. Čím větší stát, tím větší trh a větší možnosti. Vzorem je pro nás Polsko, varšavské Centre for Antitrust and Regulatory Studies. Vydávají vlastní časopis, mají bohatou publikační a přednáškovou činnost. S nimi je radost spolupracovat. Budeme usilovat o dlouhodobější mezinárodní provázanost s podobnými institucemi, třeba ve formě již zmiňovaného společného výzkumu.

Jaké je aktuální personální obsazení centra?
Mou nejbližší spolupracovnicí v soutěžní části je Eva Zorková, kolegyně z katedry mezinárodního a evropského práva, dříve naše doktorandka, která se se mnou podílela i na projektech. Soukromoprávní oblast zastřešuje Michal Černý z katedry soukromého práva a civilního procesu. Dále máme v týmu naše doktorandy. Externě spolupracujeme s odborníky z praxe, právě z ÚOHS nebo vybranými advokáty.

Co plánuje centrum na nejbližší měsíce?
Na začátku října se uskuteční u nás na fakultě další ročník doktorandské konference Rozcestníky práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví. Dále bychom chtěli připravit přednášku, seminář pro odbornou veřejnost. A také chceme začít jednat o případném společném výzkumu s kolegy z Polska a Slovenska. Na podzim budeme rovněž prezentovat výsledky velkého celoevropského projektu, který se zabýval aplikací soutěžního práva před civilními soudy.