Předsedou RVŠ se stal děkan Přírodovědecké fakulty MU Kašparovský

Sněm Rady vysokých škol zvolil novým předsedou na období 2024–2026 Tomáše Kašparovského, děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Získal 163 z celkového počtu 189 hlasů.

V nejužším vedení Rady budou v novém funkčním období zasedat také Michaela Hrubá (UJEP) , Daniela Jobertová (AMU), Petr Just (MUP), Jiří Langer (UPOL), Jiří Skládanka (MENDELU) a František Zahálka (UK). Posledním členem užšího předsednictva se stal Michal Farník, který se z titulu funkce předsedy SK stal automaticky i místopředsedou Rady vysokých škol. Student Právnické fakulty Masarykovy univerzity Damir Solak se pak stal 2. místopředsedou Studentské komory RVŠ a bude mít na starosti oblast zahraničních záležitostí.

„Považuji za důležité, aby se Rada VŠ primárně zaměřila na nápravu podfinancování vysokého školství a na zapojení do procesu přípravy národní legislativy a všech strategických a koncepčních dokumentů týkajících se činnosti vysokých škol. V oblasti vzdělávání by se měla Rada VŠ soustředit na intenzivnější spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) tak, aby procesy zajištující kvalitu ve vzdělávání byly co možná nejefektivnější a transparentní, bez zbytečné administrativní zátěže pro VŠ. Dalšími důležitými tématy jsou např. efektivní elektronizace systémů,“ nastínil svoji vizi pro nejbližší období předseda Tomáš Kašparovský.

Rada vysokých škol podle § 92 Zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) je prvním orgánem reprezentace vysokých škol, jenž je složen z členů akademických obcí vysokých škol, kteří jsou delegováni svými zastupitelskými akademickými orgány. Druhý orgán se skládá z představitelů vysokých škol (rektorů). Ministr školství projednává s těmito orgány návrhy a opatření, která mají významný dopad na vysoké školy. Jedná se např. o návrhy na změny právních předpisů týkajících se vzdělávání, standardů pro akreditace, přijímacího řízení a statutu NAÚ.

Reprezentace vysokých škol má také konkrétní úkoly, jako je podávání návrhů na jmenování členů Rady NAÚ, předkládání návrhů na zápis osob do seznamu hodnotitelů NAÚ a právo předkládat ministerstvu podněty týkající se obsahu prováděcích právních předpisů vydávaných podle tohoto zákona. Tímto způsobem reprezentace vysokých škol aktivně přispívá k rozvoji vysokoškolského sektoru a zajišťuje kvalitu terciárního vzdělání v České republice.