Jak zdokonalit online výuku? Evropě se osvědčuje nástroj E-xcellence

V kvalitě a organizaci online výuky české vysoké školy v porovnání s těmi západoevropskými stále ještě zaostávají. Pomoci by mohl nástroj vyvinutý Evropskou asociací distančně vzdělávacích univerzit. Komentář Jana Besedy a Jana Bodláka z Centra pro studium vysokého školství.

Mnohé školy musely kvůli pandemii přehodnotit systém výuky tak, aby zachovaly alespoň částečně kontinuitu vzdělávání. Nejsložitější se zdála situace přirozeně pro studenty prezenční výuky.

Je však nutno podotknout, že nejen studující, ale také vyučující a školský management se musel rychle zorientovat, jak organizovat online výuku a jak používat nástroje pro její podporu. Přestože díky pandemii se v této oblasti české vysoké školství zlepšilo, stále ve srovnání s anglosaským světem a západní Evropou zaostává. Jedním z nástrojů, které by české vysoké školy mohly využívat pro systematické zlepšování, je nástroj E-xcellence vyvinutý Evropskou asociací distančně vzdělávacích univerzit (EADTU).

Jedná o nástroj, kde se používá k zajišťování kvality online výuky a učení. Při dosažení nejvyšších indikátorů může škola požádat o udělení značky E-xcellence. Tato značka je ale podmíněna zhodnocením systémů školy týmem mezinárodních expertů. Dosažením značky E-xcellence prokazuje daná instituce, že nabízí online vzdělávání s vysokou kvalitou a že drží krok s nejnovějším technologickým vývojem.

Platforma E-xcellence poskytuje přehled silných a slabých stránek online vzdělávání. K tomu slouží online dotazník tzv. Quick Scan, který hodnotí kvalitu studia dle benchmarků v těchto oblastech: strategický management, návrh kurikula, návrh kurzu, doručení kurzu, podpora zaměstnanců a podpora studentů na pětibodové škále. V ideálním případě by měl Quick Scan vyplnit tým, ve kterém jsou zúčastněny všechny strany dané organizace – management, akademici, návrháři kurzů, lektoři a studenti. Tento tým by měl určit, jaká měřítka jsou pro ně relevantní.

Výsledkem online dotazníku je sebehodnocení podle kritérií, která si nastavila daná organizace. Toto sebehodnocení odhalí silné stránky e-learningu organizace a odhalí oblasti, které by se daly zlepšit. Po vyplnění dotazníku dostane tým doporučení, jak vylepšit okruhy, ve kterých nedosáhl nejlepších výsledků. Níže si rozebereme všechny zmíněné benchmarky.

Jasně definovaná strategie

Instituce má strategii e-učení a zásady e-learningu jsou v souladu s právními a etickými rámci. Dále instituce sleduje nově vznikající technologie a vývoj vzdělávání v oblasti e-učení.

Zdroje financování vývoje e-learningu zohledňují tyto požadavky – nákup vybavení, implementace softwaru, nábor zaměstnanců, potřeby školení a výzkumu, pracovní zátěž zaměstnanců a vývoj technologií. Institucionální politika zajišťuje, že e-learningové systémy jsou kompatibilní se souvisejícími informačními systémy. Pokud e-learning zahrnuje aktivity mimo instituci, jsou role odpovědností jasně definované.

Tvorba obsahu a vzdělávacích osnov (Kurikula)

Online prostředí má přirozeně jiné učební specifikace, a to jak v obsahové, tak v učební (výrazové) části. Učební osnovy, které využívají e-učení, nabízejí personalizaci a flexibilní cestu pro studenta a zároveň zajišťují dosažení výsledků učení. Tyto výsledky učení jsou pak hodnoceny pomocí vhodně vyváženého formativního a sumativního hodnocení. Kurikula zahrnují e-learning, který rozvíjí vzdělávací výsledky pro daný předmět. Učební osnovy umožňují účast v akademických komunitách prostřednictvím nástrojů sociálních médií.

Návrh kurzu

Některé aspekty má prezenční výuka s online výukou společné. Například hodnocení je stejně důležité jak v prvním, tak ve druhém způsobu výuky. Tato forma hodnocení je důležitá i pro názor studujících na danou formu výuky. Jestliže by hodnocení neprobíhalo dostatečně propracovanou formou, mohli by studující vnímat online nástroje jako méně seriózní způsob edukace, což by poškodilo jejich motivaci a zároveň potenciál tohoto moderního způsobu výuky.

Mezi důležité parametry patří, že každý kurz má obsahovat jasné vyjádření výsledků učení a tyto výsledky učení určují použití metod a obsahu kurzu. Návrh, vývoj a hodnocení kurzu má zahrnovat jednotlivce nebo týmy se zkušenostmi v akademických i technických aspektech. Výukové, učební a výzkumné materiály jsou vybírány tak, aby odpovídaly vzdělávacímu kontextu. E-learningové materiály mají dostatečnou interaktivitu, aby umožňovaly studentům otestovat své znalosti, porozumění a dovednosti. Tyto výukové materiály pak poskytují studentům pravidelnou zpětnou vazbu prostřednictvím sebehodnocení nebo testů. Návrh kurzů má být konzistentní napříč studijním programem a poskytuje formativní i souhrnné hodnocení. Hodnocení je explicitní, spravedlivé a spolehlivé. Materiály ke kurzům jsou před prvním použitím zkontrolovány odborníky, poté jsou pravidelně vylepšování pomocí zpětné vazby od zúčastněných stran.

Online výuka je samozřejmě závislá i na kvalitní infrastruktuře. Technická infrastruktura udržující e-learningový systém musí být vhodná pro daný účel a podporovat akademické, sociální a administrativní funkce. Systém pro komunikaci a ukládání dat musí být bezpečný, spolehlivý a zajišťovat odpovídající úroveň soukromí. Informace o tom, jak používat e-learningové systémy a služby instituce mají být poskytovány logickým a spolehlivým způsobem.

Plný servis pro lektory i studenty

Jedním z největších problémů využívání online výuky je nízká úroveň digitálních pedagogů a studentů. Například někteří učitelé nemusí mít potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, jak využívat online nástroje a jaké didaktické přístupy využívat. Instituce by právě proto měla zaměstnancům poskytovat odpovídající školení (adekvátní podpora například v technice). Musí ale brát i v úvahu otázky pracovní zátěže zaměstnanců. Dostatečnou podporu a přehlednost má škola nabídnout také studentům, pro co největší přehlednost má poskytovat jasné a aktuální informace o jejich kurzech, včetně učebních a hodnotících metod. Studující mají mít dále přístup k podpůrným službám včetně technické podpory, administrativní podpory a poradenství při výběru kurzu. Sociální média mají pomáhají budovat a podporovat studentské komunity.

Více informací o nástroji E-xcellence se může dozvědět ve studii CSVŠ Jak na kvalitu online vzdělávání – evropský přístup.