VŠPJ slaví dvacet let: „Naše devíza? Studující získají vzdělání, ale i know-how, jak ho uplatnit“

Řadí se k nejmladším vysokým školám v Česku, přesto si během dvaceti let své existence stihla jako jediná veřejná vysoká škola na Vysočině vybudovat pevnou pozici regionálního centra vzdělanosti. „Studující lákáme nejen nabídkou studia v bakalářských i navazujících magisterských programech, ale i silným profesním zaměřením,“ říká rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák. Jaký bude program oslav a co škola chystá dál? 

VŠPJ slaví dvacet let existence, jakých největších úspěchů se podle vás zatím povedlo dosáhnout?
Za velký úspěch považuji už samotný vznik vysoké školy na Vysočině. Je doložené, že absence kvalitního vysokoškolského vzdělání má významný dopad na kvalitu života daného regionu. Dalším významným úspěchem je vytvoření široké nabídky oborů, které nabízíme jak v bakalářských, tak i navazujících magisterských studijních programech. Pokrýváme hned čtyři odborné oblasti, a to technickou, ekonomickou, zdravotnickou a sociální. Dovedeme tak nabídnout kvalitní profesně zaměřené vzdělání, které vychází vstříc potřebám trhu práce na Vysočině.

Mezi významné úspěchy se řadí i naše aktivní zapojení do aplikovaného výzkumu a spolupráce na projektech s aplikačními partnery jak v regionu Vysočina, tak i za jeho hranicemi. Naše účast přinesla klíčový přínos k vývoji několika skvělých produktů, přičemž asi nejvýraznějším z nich je proudový letoun L-39NG, na jehož vývoji jsme měli čest se podílet. Výčet našich úspěchů není zdaleka kompletní a nechci vyzdvihovat pouze jeden z nich. Za velký úspěch považuji i to, že jsme se stali důležitými partnery pro firmy působící v regionu i širším okolí. Tyto společnosti se k nám obrací s důvěrou, protože vědí, že jim můžeme nabídnout kvalitní výzkum a vývojové služby, které jim pomáhají prosperovat a inovovat.

Profilujete se jako škola s výrazným profesním zaměřením. V čem tato orientace spočívá a jakým způsobem školu odlišuje od více akademicky zaměřených univerzit?
Naše orientace na profesní studijní programy spočívá v neustálé snaze zajistit, aby naši studující získali nejen kvalitní vzdělání a znalosti, ale aby je také dokázali efektivně aplikovat v praxi. Tím se náš přístup liší od ostatních škol, které kladou důraz na nezbytné teoretické základy. Naši absolventi tak opouštějí školu nejenom s teoretickým porozuměním oboru, ale i s praktickými nástroji, které jim umožní být úspěšní v oboru.

Jakou roli hraje v rámci profesního zaměření školy spolupráce s institucemi a firmami působícími v regionu? Jsou tyto subjekty pouze místem, kde studující absolvují svoji praxi, nebo ta spolupráce probíhá i na jiných úrovních?
Shrnout naše profesní zaměření tím, že máme studijní programy, v jejichž rámci absolvují studující odbornou praxi, by bylo značně zjednodušující. Ta spolupráce s firmami a institucemi je ve skutečnosti mnohem širší a spočívá také v tom, že se odborníci z praxe aktivně zapojují do výuky a přímo tak předávají své znalosti a zkušenosti studujícím. Podílejí se také na vedení semestrálních a závěrečných prací nebo zaštiťují vedení projektů. Vzájemná spolupráce se ale netýká pouze výuky, zahrnuje i řešení projektů, ať už v rámci grantových výzev, zakázek, nebo smluvního výzkumu a projektů.

Zpětná vazba, kterou od odborníků z praxe dostáváme, je pro nás velkým přínosem. V prostředí vysokých škol mnohdy vzniká riziko, že vyučující mohou zůstat uzavřeni ve své akademické bublině, a mohou tak ztrácet kontakt s překotným vývojem, který probíhá v profesním světě. Díky interakci s aplikačními partnery jsme ale neustále vystaveni novým podnětům, a máme tak přehled o aktuálních novinkách týkajících se například technologických postupů. Můžeme tak pružně reagovat a v souladu se současnými trendy nejenom aktualizovat výuku, ale i ovlivňovat vzdělávání a další směřování akademických pracovníků. 

Od roku 2021 nabízí Vysoká škola polytechnická Jihlava možnost studia v navazujícím magisterském programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Díky tomu mohou nadaní bakaláři a bakalářky z technických oborů vůbec poprvé získat inženýrský titul přímo na Vysočině. Co dalšího může studium tohoto programu přinést úspěšným absolvujícím?
Absolventi získají kvalitní vzdělávání, což je dlouhodobá a trvalá investice sama o sobě. Program jim také nabízí velmi široké uplatnění. Dnes je na trhu práce velká poptávka po odbornících, kteří jsou seznámeni s automatizací a robotizací a dovedou pracovat podle standardů Průmyslu 4.0. Díky těmto dovednostem mají naši absolventi velkou konkurenceschopnost na trhu práce.

Jaké technické zázemí mohou studující tohoto programu využívat?
Díky rozvojovým projektům Evropské unie se nám v posledních letech podařilo vybudovat kvalitní výukovou infrastrukturu, která je využívána nejen při výuce. Disponujeme například speciálními učebnami zaměřenými na výuku programování a automatizace, a to včetně kyber-fyzikální továrny CP Factory od renomované společnosti Festo. Investice do této plně funkční výrobní linky, která byla vybudována v roce 2020 spolu s Výukovým centrem VŠPJ, nám nejenže umožňuje poskytovat špičkové vzdělání, ale také je plně kompatibilní se standardy Průmyslu 4.0, což je klíčové pro přípravu našich studentů na moderní pracovní prostředí. Aktuálně budujeme špičkové simulační centrum pro ošetřovatelství v intenzivní medicíně a porodnictví, ale těch laboratoří a učeben je samozřejmě mnohem více. Jsme vděční za podporu, kterou nám v tomto směru poskytuje také vedení Kraje Vysočina i statutární město Jihlava. Díky těmto zdrojům a podpoře jsou naše odborné učebny a laboratoře vybaveny nadstandardně.

V roce 2023 otevřela VŠPJ také navazující magisterský program Sociální práce v péči o duševní zdraví. Komu je určen tento program?
Tento studijní program je zaměřen na studující, kteří mají zájem pracovat ve státem regulovaném oboru sociální práce. Absolventi najdou uplatnění v nejrůznějších sociálních zařízeních, zejména v oblasti péče o duševní zdraví, jež v současné době čím dál více nabývá na významu a důležitosti. Tento program velmi žádaný.

Jaké výzvy VŠPJ teď čekají?
Náš hlavní cíl je jasný. Intenzivně pracujeme na tom, abychom našim studujícím mohli nabídnout vzdělání v bakalářském i magisterském studiu. Tento rozvoj portfolia studijních programů je prioritou. Dále se zaměřujeme na rozvoj spolupráce s aplikačními partnery z oblasti průmyslu, sociální práce, ekonomiky, cestovního ruchu a se zdravotnickými zařízeními, abychom stále posilovali naše postavení v regionu Kraje Vysočina. Kvalitní aplikovaný výzkum je pro nás dalším klíčovým bodem, abychom byli konkurenceschopní nejen v České republice, ale i v mezinárodním kontextu. Právě nedávno jsme podepsali memorandum o spolupráci s tchajwanskou National Chin-Yi University of Technology a vedeme další jednání s partnerskými institucemi v zahraničí. Po dvaceti letech existence je pro nás přirozeným krokem začít se více angažovat i na mezinárodní úrovni a otevřít se novým možnostem a perspektivám.

Je ale nezbytné, aby se naše škola rozvíjela nejenom na té akademické úrovni, ale i kapacitně. Momentálně proto připravujeme výstavbu nových kolejí, abychom mohli poskytnout kvalitní ubytování a moderní zázemí v docházkové blízkosti školy.