Nový studijní program TUL vychová experty na ochranu životního prostředí

Stále větší potřebě odborníků na ochranu přírody vychází vstříc Katedra biologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Katedra otevřela nový studijní program Ochrana přírody a životního prostředí a do konce srpna přijímá přihlášky ke studiu. Uchazeče čeká pestré studium maximálně zaměřené na praktickou uplatnitelnost absolventů, které zaměstnají nejrůznější instituce působící v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Liberecký kraj dosud v souvislosti s ochranou přírody zažíval paradox. Přestože se na jeho území rozprostírají hned tři chráněné krajinné oblasti a národní park, odborníky na jejich ochranu vychovávaly jiné regiony. Nový neučitelský studijní program Ochrana přírody a životního prostředí to změní.

„Akcentujeme potřebu odborníků na tuto problematiku. Týká se nejen všech úrovní státní správy a samosprávy, ale i výzkumu a soukromého sektoru. Uchazeči, kteří se chtějí profesně věnovat oblasti ochrany přírody a životního prostředí, už nebudou muset za studiem odcházet jinam,“ říká vedoucí nově založené katedry biologie Vilém Pavlů.

Katedra novým bakalářským programem reaguje na stav životního prostředí ve světě. Bere v potaz nejen evropskou úmluvu o ochraně přírody či European Green Deal, ale i program udržitelného rozvoje OSN. Nový program je i v souladu se závěry Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v Montrealu z prosince 2022, kde se dohodlo, že do konce desetiletí bude „účinně chráněno a spravováno“ nejméně 30 % pevniny, vnitrozemských vod, pobřežních a mořských oblastí.

„K naplňování těchto cílů je potřeba kvalifikovaných odborníků. Těch přitom u nás není dostatek,“ dodává Vilém Pavlů.

Velký důraz na praxi

Studium nového programu bude rozmanité. Nový studijní program nabízí vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů, jako jsou geologie, chemie, geoinformatika nebo lesnictví. Uchazeči a uchazečky poznají moderní metody ochrany přírody i životního prostředí jako celku. Získají tak komplexní vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které jim umožní přímé uplatnění v praxi.

Velký důraz bude kladen na praktickou stránku. Studenti si totiž řešení soudobých problémů ochrany přírody a životního prostředí ověří přímo v terénu. „Terénní cvičení s určovacími praktiky a především praktickými ukázkami managementu ochrany přírody jsou významnou součástí studia. Náplň nového studijního programu jsme konzultovali s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci (AOPK),“ dodává profesor Pavlů.

Absolventi budou schopni řešit problémy ochrany přírody a životního prostředí jak po odborné, tak po správní a legislativní stránce. Uplatnění naleznou v institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se především o státní správu a samosprávu – například obecní, městské a krajské úřady, ministerstva, AOPK, Českou inspekci životního prostředí České republiky nebo správy národních parků. Pracovat mohou také v nevládních organizacích, jež pečují o chráněná území, jsou zapojeny do záchranných programů nebo ekologické výchovy. Absolventi najdou uplatnění také v soukromé sféře jako podnikoví ekologové nebo odborníci na analýzu stavu životního prostředí.