Společný projekt olomouckého Centra APA a Světlušky podpoří děti se zrakovým postižením v pohybu

Zvýšit kvalitu života dětí a žáků se zrakovým postižením prostřednictvím jejich zapojení do školních i volnočasových pohybových aktivit je společným cílem Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP) a projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu. Díky této spolupráci budou žákům, jejich pedagogům i rodičům k dispozici konzultanti, kteří nejen pomohou s podpůrnými opatřeními, ale také například představí pohybové aktivity přizpůsobené pro osoby s vadou zraku.

Konzultanti APA pro děti, žáky i studenty se zrakovým či kombinovaným postižením budou při speciálně pedagogických centrech (SPC) pro zrakově postižené působit v pěti krajích – Jihočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Ústeckém – a v hlavním městě Praze s přesahem do středních Čech. Během dvou let se počítá s intenzivní podporou až 90 žáků, avšak poradenský servis bude poskytnut každému ze stovek takových dětí v jednotlivých regionech.

„Chceme u nich rozvinout návyky vedoucí ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu, který je pozitivním předpokladem pro holisticky pojaté zdraví a tím i spokojenější život. Rozvoj pohybové gramotnosti je průběžná činnost, naší snahou tedy bude, aby konzultanti ‚své‘ žáky pravidelně, aspoň jednou za měsíc, viděli a pracovali s nimi. Počítáme s tím, že se zpočátku u některých žáků či jejich rodičů setkáme s obavou z rizik zapojení se do pohybových aktivit či se zpochybňováním jejich prospěšnosti pro zrakově postižené. V některých ohledech to pro konzultanty, které čeká i nutná administrativa, cestování a pravidelná setkání se sdílením zkušeností, možná nebude snadná práce,“ uvedl vedoucí Centra APA Ondřej Ješina s tím, že se chystají i jednorázové akce se širším záběrem, jako jsou například lyžařské víkendy pro rodiny nebo různé výlety.

Stejně tak poradenské činnosti konzultantů týkající se zapojení žáků se zrakovým postižením do pohybových aktivit a podpory jejich rovného přístupu ke vzdělávání budou moci využít také další zájemci. Aktivity projektu mají formovat kompetence pedagogů, rozšířit povědomí rodičů a vrstevníků i pozitivně ovlivnit postoje veřejnosti k podpoře zapojení osob se zrakovým postižením do pohybových aktivit a volnočasového vyžití v nejširších možných souvislostech.

Centrum APA má nejen v oblasti podpory rovného přístupu žáků se zdravotním postižením, znevýhodněním či jinými speciálními potřebami ke vzdělávání prostřednictvím pohybových aktivit bohaté zkušenosti, mimo jiné z celorepublikového projektu podpořeného ministerstvem školství realizovaného před pandemií covidu-19. Na jeho základě se podařilo poradenství v APA ukotvit v prioritách a strategických dokumentech Olomouckého kraje.

„Těší nás, že aktivity, které dále rozvíjíme u nás, rezonovaly v dalších krajích natolik, že i tři roky po skončení našeho celorepublikového projektu chtějí, aby u nich v regionu pracovníci zaměření na oblast APA byli. A jsme velmi rádi, že si to Světluška, respektive Nadační fond Českého rozhlasu vzal za své, že přemýšlí systémově a je ochotný jako první nadační fond vůbec do tohoto opatření, které má jednoznačně smysl, investovat,“ dodal Ondřej Ješina.

Dlouholeté zkušenosti s podporou osob se zrakovým postižením má i Nadační fond Českého rozhlasu, prostřednictvím projektu Světluška. „Pro systémovou podporu pohybových aktivit a sportu dětí a mládeže se zrakovým postižením jsme se ve Světlušce rozhodli hned z několika důvodů. Děti a mládež s jakýmkoliv handicapem nesmí být vyčleňovány z hodin tělesné výchovy, a pokud je bariérou nedostatečná odbornost a motivace pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga, pak jim obojí musíme dodat. Pohybové aktivity a sport jsou jednou z cest, které vedou k samostatnému a smysluplnému životu, k životu, jehož otěže třímá sám člověk s handicapem. A pokud je bariérou k jeho zapojení do těchto aktivit, pojďme vybudovat systém, který takového člověka včas zachytí, nasměruje a doprovodí v začátcích,“ řekla ředitelka fondu Gabriela Drastichová.  

„Vrstevnické skupiny, týmy, sportovní dvojice jsou o vztazích, o kamarádství, o vzájemné soudržnosti. Společné zážitky při volnočasovém sportu vytvářejí příležitosti pro rozvoj, zdravé soupeření, a hlavně vytvářejí vzpomínky na celý život. A pokud je bariérou k většímu zapojení dětí a mládeže se zrakovým handicapem do sportovních a obecně volnočasových kroužků obava z neznámého, pojďme je doprovodit jako traséři při běhu, piloti na kole či vodiči v bílé stopě. Na spolupráci s Centrem APA se nesmírně těšíme, protože nás spojuje společný cíl a odhodlání nebýt pozorovateli, ale hybateli,“ doplnila ředitelka.

Dvouletý projekt Centra APA podpořený z veřejné sbírky Světluška nazvaný Systémová podpora pro rovnoprávné vzdělávání a zapojení se do volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením v oblasti pohybové gramotnosti odstartoval se začátkem roku 2024. V současné době se připravují výběrová řízení na obsazení pozice konzultantů APA ve spolupracujících regionech. Po nezbytném proškolení a uvedení do problematiky se zahájení jejich práce očekává v červnu letošního roku, intenzivněji pak se začátkem nového školního roku.

Centrum APA při katedře aplikovaných pohybových aktivit FTK UP od roku 2007 propojuje akademické prostředí s praxí v oblasti pohybových aktivit osob se zdravotním postižením či znevýhodněním. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří vytvoření podmínek pro vznik pracovní pozice konzultant APA, tvorba metodik pro podpůrná opatření ve školní tělesné výchově, také nejrůznější vzdělávací, popularizační či sportovní akce, jako je například program Paralympijský školní den. Centrum provozuje půjčovnu sportovně-kompenzačních pomůcek, největší svého druhu v ČR. Více na www.apa.upol.cz.

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho postižení či znevýhodnění. Své poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je potřeba. Světluška pomáhá už od roku 2003 lidem s těžkým zrakovým postižením, a to jak finančně, tak pořádáním osvětových či zážitkových aktivit pro dárce. Oblíbené jsou například Noční běhy pro Světlušku, tradiční koncert Světlo pro Světlušku a neobvyklé zážitky nabízí nejen milovníkům kávy Kavárna POTMĚ. Více na nadacnifond.rozhlas.cz, resp. svetluska.rozhlas.cz.