Univerzita Palackého hledá koordinátora udržitelného rozvoje

Přívětivá k životnímu prostředí, šetřící energie i vodu a podporující nejrůznější aktivity, které pomáhají k udržitelnému rozvoji a zdravému životnímu stylu, taková se snaží být Univerzita Palackého. Aby se tyto představy úspěšně naplňovaly a ještě více rozvíjely, pokouší se nyní vedení UP tuto agendu zprofesionalizovat a hledá odborníka na pozici koordinátora udržitelného rozvoje.

„Témata týkající se otázek životního prostředí a udržitelnosti byly dílčím způsobem na univerzitě rozvíjeny již v posledních letech. Nyní je zapotřebí tyto ideje zakomponovat do budoucích strategických plánů a zároveň nastal čas profesionalizovat jejich realizaci,“ vysvětlil rektor UP Jaroslav Miller.

Univerzita se řadě aktivit, které se dotýkají jak životního prostředí, tak udržitelného rozvoje věnuje dlouhodobě. Měly a mají různou podobu, ať už osvětovou například v rámci festivalu Academia film Olomouc, praktickou typu podpory iniciativy UPbike či technickou v podobě přechodu na různá méně energeticky náročná zařízení v různých budovách, výměny osvětlení atd.

„Tyto činnosti je nutné posílit a profesionalizovat jejich převedení do praktického fungování kampusu a jeho budování. Proto jsme se před časem setkali se zástupci odborných kateder i ekologických sdružení a začali rozvíjet myšlenku systematického působení v této oblasti. Shodli jsme se na potřebě odborníka, který by se této problematice na naší univerzitě naplno věnoval. Zároveň máme díky těmto katedrám a iniciativám velmi dobré odborné zázemí, které lze využít i metodologicky,“ uvedl prorektor UP Petr Bilík.

Myšlenka na profesionalizaci této agendy rezonovala napříč univerzitou, včetně Akademického senátu UP a fakult. Právě velký univerzitní senát na svém posledním zasedání 21. října posvětil vznik Komise pro udržitelnou univerzitu. „Pracovní náplní komise bude otevřít problematiku udržitelného rozvoje a ekologie i na půdě Akademického senátu UP. Ten ostatně schvaluje celou řadu norem a předpisů, které se rovněž velmi často dotýkají i této oblasti. V komisi zasednou jak zástupci senátu a rektorátu, tak i iniciativy Univerzity za klima. Přizvání budou samozřejmě i odborníci z odborných pracovišť naší univerzity a také onen nový koordinátor. Společně se pak začneme zabývat možnými kroky, které pomohou vytvořit ´zelenější´ a udržitelnou univerzitu,“ doplnil Michal Nguyen, člen AS UP za filozofickou fakultu.

Kromě toho, že by měl nový „člověk přes životní prostředí “ koordinovat a zastřešit různě rozptýlené stávající činnosti, bude jeho agenda zahrnovat i další témata: hospodaření s vodou a odpady (eliminace jednorázových plastů), energetická hospodárnost, snížení emisí CO2 a obecně ekologické stopy, udržitelná mobilita, vznik případové studie s informačním a osvětovým potenciálem (některá z budov UP s přesnou analýzou a popisem jejího fungování), strategie cirkulární ekonomiky. Zahrnuty do nových řešení mají být i budovy Správy kolejí a menz UP. Budoucí koordinátor by měl přinést i nové nápady a impulsy do oblasti vzdělávání a informování.

Při hledání a uplatňování nových ´zelených´ řešení se chce UP poučit i u jiných univerzit a připojit se k již existujícím aktivitám. Ideální platformou přitom může být mezinárodní networking evropských vysokých škol AURORA, jehož plnohodnotným členem se právě Univerzita Palackého stala, a kde je motiv udržitelnosti a přenosu ekologického know-how jednou ze zásadních sfér spolupráce. Jak dodává Martin Bernátek z iniciativy Univerzity za klima, inspiračních zdrojů je dostatek: „Udržitelnost se na UP stále častěji zmiňuje, je čas přejít od slov k činům. Špičkové zahraniční univerzity jako Berkeley, Yale či ETH Zurich, ale i brněnská Mendelova univerzita již mají kanceláře pro udržitelnost. Hlavním cílem je rychlá minimalizace uhlíkové stopy, dále přechod na obnovitelné zdroje energie, omezení odpadů a také osvěta. Obecný plán je podobný: komplexní strategii ´shora´ uskutečňuje speciální oddělení za podpory studentských a akademických aktivit ´zdola´. Nemusíme přitom objevovat Ameriku, pro každou oblast existuje mezinárodní platforma, manuály a osvědčené praxe.“

Podrobnosti k výběrovému řízení najdete na https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/koordinatorka-agendy-udrzitelneho-rozvoje/