Rektor UHK Kuča ocenil osm osobností Univerzity Hradec Králové

Za normálních okolností by tradičně v tomto období některý z večerů patřil na Univerzitě Hradec Králové (UHK) společenskému setkání, v rámci kterého rektor pravidelně oceňuje významné osobnosti z řad vědců a studentů UHK, kteří se zasazují o šíření dobrého jména školy. Protože vzhledem k pandemii to letos není možné, osm výjimečných osobností představujeme alespoň tímto způsobem.  

„V případě vědců a vědkyň jde většinou o vynikající výsledky na poli výzkumu, případně transferu znalostí, publikační činnosti apod. Univerzita Hradec Králové rok od roku stoupá v mezinárodně uznávaných žebříčcích a například právě i ve tvorbě kvalitních a vysoce hodnocených publikací. Tito lidé dělají UHK významným vědecko-výzkumným centrem konkurujícím tradičním vědeckým institucím,“ vysvětluje rektor UHK Kamil Kuča s tím, že ocenění je spojené s finanční odměnou od České spořitelny. Výjimečné počiny studentek a studentů UHK finančně podporuje zase společnost Elektrárny Opatovice.  

„Zároveň jsem se rozhodl, alespoň symbolicky, ocenit všechny studentky a studenty UHK, kteří v rámci té tzv. první vlny nezištně pomáhali s péčí o děti zdravotníků, s péčí o ty nejzranitelnější v domovech pro seniory či vyráběli obličejové ochranné štíty. Můj díky patří zkrátka všem, kteří se do boje s pandemií zapojili.  Tuto zvláštní mimořádnou cenu předám při nejbližší možné příležitosti zástupci našich studentů, tedy předsedovi Studentské komory Akademického senátu UHK,“ doplňuje rektor Kuča. Řeč je o desítkách studujících z UHK, kterým byla uložena pracovní povinnost, nebo pomáhali dobrovolně.  

Ocenění rektora UHK získaly následující osobnosti, kterým bude diplom a odměna předána u nejbližší možné příležitosti, pakliže to epidemické poměry dovolí.   

Pedagogická fakulta UHK

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. 

Nominována zejména za zisk prestižního projektu (BO)REAL LIFE: OVERHEATING IN THE HIGH ARCTIC – QUALITATIVE ANTHROPOLOGICAL, který ji na dva roky pracovně odvedl do zahraničí na Špicberky a na Univerzitu v Oslo, a za kolektivní monografii Kyber a eko.  

Odborné i osobní aspekty výzkumu zachycuje časosběrný dokument Návštěvníci v česko-slovensko-norské koprodukci (režie Veronika Lišková), který bude uveden do kin v roce 2022. 

Doktorka Zdenka Sokolíčková vystudovala kulturologii a evropská kulturní studia, nyní se profiluje v oboru sociokulturní antropologie. Zajímá ji, jak se celosvětové procesy (změna klimatu, migrace, globalizace atd.) projevují lokálně, jak spolu vnitřně souvisejí a jak je lidé vnímají. Dalším předmětem jejího zájmu je ekologická etika.

Bc. Lenka Novotná  

Nominována mj. za úspěch v celostátní soutěži Grafika roku 2019. Konkrétně za knihu Kroj –⁠ rodinné dědictví –⁠ ornament získala hlavní cenu v kategorii autorská kniha. Dále se s uvedenou autorskou knihou účastnila soutěže XVI. Trienále umělecké knižní vazby 2019 v Západočeském muzeu v Plzni. Kniha byla vystavena a publikována v katalogu soutěže.   

Ve své tvůrčí činnosti se věnuje zejména knižní vazbě. Hledá nové cesty v osvojených technologických postupech, a proto zejména u autorských knih přizpůsobuje knižní vazbu zpracovávanému tématu tak, aby spolu korespondoval vizuál grafiky se zvolenou vazbou knihy. 

Fakulta informatiky a managementu UHK

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. 

V oblasti vědy a výzkumu dosahuje průběžně vynikajících výsledků, v ročních hodnoceních vědecké činnosti se pravidelně umisťuje v TOP 5 vědců na Univerzitě Hradec Králové. Patří mezi řešitele a členy týmu řady projektů (např. TA ČR ÉTA, TA ČR DOPRAVA 2020+, MŠMT, MPO). Je nositelem ocenění od Web of Science – Publons Top reviewers in Cross-Field - September 2019 a Top reviewers for Multidisciplinary - September 2018. Dlouhodobě spolupracuje ze zahraničními výzkumnými pracovníky (Malajsie, Španělska, Německa, Indie, Japonska, USA, Norska, aj.). 

Mezi výzkumná zaměření profesora Ondřeje Krejcara patří segmentace a rozpoznávání obrazu, biomedicína, technická kybernetika a ubiquitous computing. Jde o znalce kávy a mj. také chovatele ovcí. 

Bc. Evangelina Šťastná  

Nominována za záchranu lidského života. Studentka pohotově využila své znalosti a dovednosti poskytování první pomoci získané v rámci semestrálního kurzu Traumatologie pro cestovní ruch na FIM UHK. Když zjistila, že pán, kterého uviděla ležet na chodníku, nereaguje a správně vyhodnotila, že nedýchá, prováděla resuscitaci až do příjezdu záchranné služby. Událost se odehrála v německém Düsseldorfu. Se stejnou obětavostí poskytla první pomoc také u dvou dopravních nehod. 

Evangelina Šťastná aktuálně plánuje roční dobrovolnictví - pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 

Filozofická fakulta UHK  

Mgr. Richard Thér, Ph.D. 

Mezi odborníky zaměřenými na studium technologie pravěké keramiky náleží Richard Thér ke světové špičce. Svou systematickou a cílevědomou prací  si dokázal vystavět velmi dobré renomé u nás i v zahraničí. K jeho nejvýraznějším odborným výsledkům se řadí rozvinutí a aplikace vlastní metodologie studia a identifikace technik vytváření pravěké keramiky založené na kvantitativním základu. V rámci řešení technologických témat se mu opakovaně daří  získávat externí grantovou podporu. Řešení dalšího, v pořadí již třetího, projektu GA ČR započal právě v roce 2019. Výsledky své práce pravidelně publikuje v celosvětově uznávaných odborných časopisech umístěných v 1. decilech a 1. kvartilech databází WoS a Scopus . V roce 2019 v uvedených databázích umístil celkem 5 publikačních výstupů, z toho po jednom v 1. decilu každé z nich. 

Bc. Anežka Pařízková 

Anežka Pařízková v rámci studentské zahraniční stáže na Honorárním konzulátu ČR v ekvádorském Quitu nad rámec svých povinností a se zcela mimořádným nasazením poskytovala konzulární pomoc v době pandemické krize covid-19 českým občanům.  Anežka je studentkou oboru politologie-latinskoamerická studia. Nejenže svým příkladným přístupem bezezbytku naplňuje představu o uplatnění absolventů tohoto oboru schopných náročných organizačních úkolů v latinskoamerickém prostředí, ale tomto krizovém období také svým osobním přístupem prokázala empatii a ochotu pomáhat českým občanům v tíživých repatriačních situacích. Její mimořádnou aktivitu ocenil i velvyslanec ČR v Peru a Ekvádoru. 

Přírodovědecká fakulta UHK  

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. 

V průběhu roku 2019 byl profesor Kamil Musílek hlavním řešitelem 6 vědeckých projektů (poskytovatelé GA ČR, TA ČR Éta, AZV, Visegrad Fund, MŠMT). Ve stejném roce publikoval 13 původních vědeckých prací v prestižních vědeckých časopisech v databázi Web of Science, z toho 7 v nejlepším kvartilu časopisu a jeden v nejlepším decilu. Uvedené publikace jsou již v prvním roce po jejich uveřejnění hojně citované. O další projekty se prof. Musílek uchází i v roce 2020. 

V roce 2019 se ve svých 39 letech stal profesorem a jako první Čech v historii byl ve stejném roce oceněn cenou „Young Medicinal Chemist in Academia“, kterou uděluje European Federation for Medicinal Chemistry. 

RNDr. Lucie Vinklářová 

Nominována za vynikající experimentální výsledky, které publikovala v 5 článcích v impaktovaných časopisech v kategoriích Q1 a Q2 dle Web of Science. Byla zapojena do 2 úspěšně řešených externích projektů v roli členky týmu i do projektů specifického výzkumu v roli hlavní řešitelky nebo členky týmu. Také se aktivně podílela na výuce pregraduálních studentů a popularizačních akcích Přírodovědecké fakulty UHK, které byly vždy velmi kladně hodnoceny studenty a účastníky.