Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého nabízí kombinované studium Ochrany a podpory zdraví

S akademickým rokem 2021/2022 zahájí studium na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) také první studenti nově otevíraného bakalářského programu Ochrana a podpora zdraví. Olomoucká fakulta tak reaguje na poptávku pracovního trhu, zároveň je jediná v České republice, která umožňuje tento obor studovat v prezenční i kombinované formě.

Ochrana veřejného zdraví zahrnuje rozsáhlé spektrum zdravotnických oborů z oblasti epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních nemocí. Zvlášť v současné době, kdy se společnost potýká s epidemií covidu-19, se ukazuje, jak jsou pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy například pracovníci hygienických stanic, důležití a nepostradatelní.

„Absolventi našeho nově otevíraného bakalářského programu získají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na pozici asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví dle příslušné legislativy, a pomohou tak saturovat personální nedostatek v této oblasti. Jako jediní v České republice přitom tento program otevíráme i v kombinované formě, která umožňuje odborníkům z praxe zvýšit svoji kvalifikaci,“ uvedla Jana Janoutová, přednostka Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví FZV UP, který nový program garantuje.

Ke studiu se mohou hlásit uchazeči s dokončeným středoškolským vzděláním. Studijní plán programu zahrnuje jak teoretické předměty z medicínské oblasti, tak odborné předměty zaměřené na získání znalostí potřebných k vyhodnocení vlivů faktorů životního a pracovního prostředí.

„Praktické vyučování poskytne požadované dovednosti a znalosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví a v provádění státního zdravotního dozoru, v tvorbě a řízení zdravotnických programů a také v základních laboratorních metodách v této oblasti. Dále pak v získávání dat potřebných k vyhodnocení vlivu životních a pracovních podmínek na zdravotní stav populace a ve zjišťování a vyhodnocování zdravotních rizik ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí. Pro praktickou výuku jsme navázali spolupráci se správními úřady provádějícími státní zdravotní dozor, tedy krajskými hygienickými stanicemi, a také se zdravotními ústavy,“ přiblížila docentka Janoutová.

Krajské hygienické stanice budou zároveň zřejmě nejčastější místa uplatnění absolventů nového programu. Další profesní možnosti se nabízejí ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na preventivní zdravotnické služby, na pracovištích zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, na České inspekci životního prostředí, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, případně ve výzkumu. 

Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví FZV UP nabízí také možnost studia navazujícího magisterského programu Organizace a řízení ve zdravotnictví. Na něj se mohou hlásit absolventi bakalářských či magisterských programů připravujících na výkon povolání zdravotnických pracovníků, kteří mají zájem pracovat ve vedoucích funkcích na různých manažerských úrovních ve zdravotnických či sociálních institucích. Také tento studijní program FZV UP realizuje v prezenční i kombinované formě.

Přihlášky na oba programy lze podávat do 15. března 2021. Podrobnosti k nim zájemci naleznou v katalogu studijních programů Univerzity Palackého na www.studium.upol.cz.