V Olomouci se nyní lze přihlašovat na nový studijní program Management vědy

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) nově otevírá studijní program Management vědy. Jde o navazující magisterské kombinované studium, jehož absolventi se uplatní ve výzkumných organizacích, grantových agenturách, státní správě, poradenských firmách, případně v komerčním sektoru. Podílet se mohou i na transferu technologií z vědeckého prostředí. Přihlášku lze podat do 15. dubna.

Dynamický rozvoj akademických a výzkumných institucí vyžaduje přípravu kvalifikovaných pracovníků schopných administrovat a řídit vědecké týmy a organizace. Management vědy, novinka ve studijní nabídce FF UP, je tedy koncipovaná jako profesně zaměřená, neboť její absolvování předpokládá teoretickou znalost a reflexi vědy jako specifickou lidskou činnost.

Studium klade rovněž silný důraz na rozvoj praktických dovedností. Jeho cílem je vybavit absolventa znalostmi v oblasti sociologie vědění, ekonomiky, politiky a managementu souvisejícím se získáváním, vedením a evaluováním vědeckovýzkumných projektů.

Během studia si posluchač osvojí i dovednosti spjaté s realizací společenskovědního výzkumu, analýzou kvantitativních a kvalitativních výzkumných dat a získá praktické zkušenosti z fungování akademických a výzkumných institucí. Požadavkem pro přijetí bude ústní pohovor zaměřený na motivaci ke studiu tohoto oboru, řeč přijde i na dosavadní zkušenosti. Součástí pohovoru bude také rozprava nad projektem budoucí magisterské práce, respektive nad případnou tematickou profilací uchazeče.

„Od uchazečů čekáváme především schopnost kriticky a samostatně myslet, a tedy schopnost identifikovat důležitá, zajímavá a přínosná témata, která jsou spojena s fungováním vědy a akademických institucí v současnosti. Předpokládáme samozřejmě znalost angličtiny, nejen proto, že současná věda je zcela mezinárodní a globální, ale také proto, že připravujeme stáže na zahraničních pracovištích,“ uvedl garant studijního programu Dušan Lužný z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Předchozí bakalářské studium podle něj může být prakticky jakékoliv. „Může být z oblasti humanitních či sociálních věd, ale také z oblasti přírodních věd či medicíny. Předpokládáme, že uchazeči budou již mít nějaké zkušenosti s fungováním vědy či vysokého školství, tedy že půjde o zaměstnance akademických organizací. Proto jsme zvolili kombinovanou formu studia. Přihlásit se samozřejmě mohou i čerství absolventi bakalářského studia, kteří mají o management vědy zájem,“ dodal.

Ke studiu nového studijního programu přijme fakulta třicet uchazečů. Klíčovou částí přijímacího pohovoru bude diskuze o tematickém zaměření uchazečů, během níž se má ukázat jejich motivace k danému studiu.

„Téma jejich magisterské práce se samozřejmě může v průběhu studia konkretizovat, nebo i zcela změnit, ale vzhledem k tomu, že délka studia je jen dva roky, nebude příliš času na nějaké zásadní změny. Spíše nám půjde o rozvíjení zaměření uchazeče, respektive studujícího. Doufáme také, že s ohledem na zaměření a zkušenosti studentů půjde o oboustranně zajímavý a obohacující proces vzájemného učení, sdílení a rozvíjení zkušeností, znalostí a dovedností,“ doplnil garant oboru, který se v rámci svého odborného působení zaměřuje na téma modernizace, globalizace a náboženství v moderní společnosti. Je členem několika vědeckých rad a oborových rad. Pracoval také na MŠMT v pozici poradce a následně náměstka ministra. Čtyři roky působil jako člen Rady Národního akreditačního úřadu.

Absolventi nového studijního programu Management vědy budou vybaveni teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi umožňujícími odborné a efektivní rozhodování ve specifických podmínkách výzkumu, vývoje a inovací. Budou těmi, kteří se orientují v aktuálním stavu domácí i zahraniční vědní politiky a modelech financování i nepřímých nástrojích podpory vědy a výzkumu. Získají dovednosti pro vytváření a řízení projektů, sestavování finančních plánů a rozpočtů i kontrolu a hodnocení projektů.

Jejich klíčovou dovedností bude schopnost úzce spolupracovat s odborníky z různých oblastí vědy a výzkumu. Budou schopni srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vědecké poznatky, které jsou výstupem z řešených projektů, ostatním členům vědecké komunity na národní a mezinárodní úrovni i široké veřejnosti. Budou schopni školit vědecké pracovníky či poskytovat jim podporu v oblastech vědní politiky a ekonomiky, transferu znalostí a komunikace vědy, problematice duševního vlastnictví a autorských práv.

Absolventi studijního programu Management vědy se mohou stát řešiteli velkých projektů výzkumu a vývoje, odbornými pracovníky, kteří získají dovednosti k úspěšnému řízení vědeckých projektů. Svou profesi budou moci najít i mezi manažery velkých i menších výzkumných projektů, mohou se stát organizačními a administrativními pracovníky výzkumných projektů zodpovědných za organizaci celých projektů nebo jejich jednotlivých částí. Mohou být i administrativními pracovníky oddělení vědy a výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných organizacích či vedoucí pracovníci na vysokých školách, například vedoucí kateder či výzkumných center a výzkumných organizacích.

Více o novém studijním programu najdete zde.