UP rozšířila nabídku, nabízí specializaci v ošetřovatelství i Korejská studia

Univerzita Palackého v Olomouci připravila pro zájemce o studium několik zcela nových studijních programů zohledňujících moderní trendy i aktuální požadavky trhu práce. Možnost podat přihlášku na většinu studijních programů osmi fakult olomoucké univerzity je do 15. března, u některých i později.

Fakulta zdravotnických věd UP začala před pár dny nabízet přihlášení na zcela nový obor Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech. Jde o dvouletý navazující magisterský program v prezenční a kombinované formě, jehož absolventi mají možnost získat specializovanou způsobilost v tomto oboru. Přihlásit se na něj lze do 31. března. „Letos budeme do obou forem studia přijímat po 15 studentech. Cílem studia je příprava zdravotnických pracovníků pro provádění, zajišťování a koordinování základní, specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče. Kromě tohoto oboru byla akreditována i specializace Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, kterou fakulta otevře v budoucích letech,“ uvedla docentka Petra Mandysová, garantka nového studijního programu z fakulty zdravotnických věd.

Filozofická fakulta rovněž zcela nově otevřela přihlášení pro dva bakalářské studijní programy, Indonéská studia a Korejská studia. Tato studia kombinují výuku daného jazyka, asijských reálií i teoretických dovedností v základních společensko-vědních disciplínách a jejich absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím studium na katedře asijských studií. Novinkou je také studium Francouzštiny se specializací na tlumočení a překlad. Na všechny tyto programy se dá podat e-přihláška do poloviny března.

Na fakultě tělesné kultury mezi novinky patří Aplikovaná fyzioterapie. Jde o navazující magisterský program, jehož studenti jsou připravováni ke zvládání náročných léčebných rehabilitací poskytováním specializované fyzioterapeutické péče. Stejně nazvaný program najdou zájemci i na fakultě zdravotnických věd, jeho absolvováním mohou získat specializovanou způsobilost Odborný fyzioterapeut.

Právnická fakulta nabízí nově navazující magisterský program Evropské právo a politiky EU, jehož studium dává studentům možnost získat i druhý diplom díky spolupráci s Paris-Lodron Universität Salzburg.

Pedagogická fakulta do své nabídky nedávno zařadila bakalářský studijní program English Language for Education vyučovaný v angličtině, na který se dá přihlásit do 30. dubna, a nadále nabízí ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava speciální čtyřleté bakalářské studium Průmyslového designu, které se realizuje dva roky v Olomouci a dva roky v Ostravě. Přihláška se podává na VŠB–TUO.

Na většinu programů bakalářského, navazujícího či magisterského studia se dá podat e-přihláška do 15. března, některé z fakulty zdravotnických věd nebo teologické fakulty mají deadline stanovený na konec března či dubna. Na doktorské programy se dá přihlásit do konce dubna či května, na cizojazyčné do konce srpna. Přehled všech aktuálně nabízených studijních programů najdou zájemci v katalogu programů či na uchazečském webu Univerzitní město. Přihlášku lze podat na adrese prihlaska.upol.cz.