AMU třídí: Čelíme klimatické krizi, musíme konat i jako instituce

Akademie múzických umění v Praze nastavuje ve svých budovách cirkulární a udržitelná pravidla. Nechala si vypracovat komplexní odpadovou analýzu, na kterou budou navazovat konkrétní kroky ve snaze produkci odpadu na AMU celkově snížit.

Vizí AMU je být dlouhodobě udržitelnou organizací aplikující principy cirkulární ekonomiky ve svém provozu, k čemuž  dopomůže právě realizovaná komplexní analýza odpadového hospodářství. Analýza poskytuje detailní vhled do stávajícího stavu budov AMU např. v oblastech odpadů, vody, energie a provozu. Zpracovala ji společnost CIRA Advisory, která se věnuje poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky.

Odpadová analýza přinesla zajímavé podněty i úspory

Z analýzy odpadového hospodářství AMU vyplynulo, že v roce 2019 bylo vytříděno a předáno k recyklaci pouze 9 % celkového odpadu. Jako doporučení a následné implementační kroky bylo nastaveno snížení počtu nádob na směsný odpad, a naopak navýšení nádob na odpad tříděný, dále pak zavedení sběru bioodpadu, zafixování cen svozu, sjednocení velikosti nádob na 1 100 litrů a také lepší informování celé akademické obce a zaměstnanců na AMU. Analýza nezapomíná ani na finanční návratnost těchto návrhových řešení, kdy úspory byly vyčísleny na desítky tisíc korun za rok.

Ve výsledné zprávě je také shrnuto obecné fungování AMU z environmentálního pohledu, tedy nakládání s vodou, energiemi, práce s veřejnými zakázkami a opravou nábytku. Z pohledu energií a nakládání s vodou předkládá analýza podněty pro instalaci dalších úsporných zařízení, jako jsou perlátory, případně rozšíření dvojčinného splachování. Zavedením těchto opatření se předpokládá snížení spotřeby pitné vody až o 23 % na osobu a celkové snížení spotřeby až o 15 %. Dalším z doporučení je připravit hloubkovou analýzu zaměřenou na úspory při práci se šedou nebo dešťovou vodou a zaměřit se na instalaci tepelných čerpadel nebo technologií využívajících obnovitelné zdroje energie, jež povedou k vyšší energetické i ekonomické úspornosti.

Studie také potvrdila, že AMU není ve využívání re-use materiálů žádným nováčkem, právě naopak, používání starých materiálů je běžnou praxí. Dále poukázala na nastavení udržitelných kritérií v rámci veřejných zakázek.

Následné implementační kroky

První kroky po analýze vedly ke snižování produkce celkového směsného odpadu. „Do prostor Hartigovského paláce a budovy Na Tržišti jsme již instalovali 15 sad košů na tříděný odpad, do kuchyněk rektorátu instalujeme nádoby na bioodpad. Objednali jsme nové popelnice na tříděný odpad a bioodpad, také nádoby na elektroodpad a baterie. Budeme monitorovat změny v objemu směsného odpadu. Nové nádoby zakoupila i Hudební a taneční fakulta (HAMU) pro Lichtenštejnský palác. Dále jednáme s provozovatelem Café HAMU o optimalizaci třídění jejich odpadu. Na našich dalších dvou fakultách (Divadelní a Filmové a televizní) je situace s tříděním odpadu a množstvím nádob na něj lepší, i tam ale budeme postupně doplňovat,“ sděluje kvestor akademie Tomáš Langer.

V následujících letech chce AMU optimalizovat tisk a skartaci, zajistit prodej kelímků a krabiček na opakované použití v kavárenských zařízeních provozovaných v jejích prostorách. Nedílnou součástí plnění doporučení bude osvěta a vzdělávání k dodržování nových opatření napříč celou AMU.

Otázka udržitelnosti je pro AMU klíčová

AMU se chce cirkulární ekonomice a udržitelnosti ve svých budovách a provozu věnovat systematicky, hledat inovativní řešení a být proaktivní. Již před studií podnikla řadu kroků směřujících k udržitelnosti a cirkularitě.

„Na začátku roku 2020 jsme založili Environmentální panel AMU. Funguje jako poradní orgán rektorky a Akademického senátu. Panel se schází několikrát za rok, komunikuje aktuální environmentální témata – například doporučení pro environmentálně odpovědné cestování,” vysvětluje Langer.

V druhé polovině roku 2021 byla v Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun úspěšně dokončena vestavba a následné zateplení půdního prostoru, vedoucí ke zvýšení energetické úspornosti. Řada dílčích aktivit probíhá i na samotných fakultách AMU a přímou angažovaností studentů. „Naše fakulty DAMU a FAMU se již několik let angažují v oblasti třídění odpadu a re-use materiálu. Např. na FAMU působí skupina FAMU pro klima, u katedry alternativního a loutkového divadla DAMU jsou sudy na sběr dešťové vody, na HAMU proběhla kompletní výměna světelných zdrojů za žárovky s nižší ekologickou stopou a v plánu je spousta dalších opatření,” uvádí rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná.

AMU je zároveň členem konsorcia „University Leaders in SDG“, jehož cílem je sdílet dobrou praxi v oblasti udržitelnosti mezi vysokými školami. Svými kroky a řešeními chce ke změně inspirovat nejen ve svých řadách, ale i jiné univerzity a instituce. Za dlouhodobé cíle připravované Strategie odpadového hospodářství proto stanovila energetický audit budov, audit hospodaření s vodou, rozvíjení vztahů s dodavateli, kteří akcentující udržitelnost, využití dešťové a šedé vody a výpočet uhlíkové stopy. „Jsme na prahu významné institucionální změny, která může mít velký dopad i v budoucnu. Chceme jít příkladem a stát se udržitelnou kulturní institucí 21. století,” doplňuje Ingeborg Radok Žádná.