Masarykova univerzita otevře nové studijní programy pro post-covidovou dobu

Masarykova univerzita se bude podílet na transformaci vysokého školství s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době. Své možnosti vzdělávání rozšíří o tři multidisciplinární studijní programy, které jsou vázány na strategické priority České republiky. Nejpozději od září 2025 se tak budou na MUNI vyučovat Virologie, Applied Health Economics a Data Analytics.

Masarykova univerzita reaguje na nezbytnost tvorby nových studijních programů v progresivních oborech. V rámci Národního plánu obnovy ČR se proto zapojila do reformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve všech případech se jedná o odvětví, která jsou na národní úrovni vnímána jako prioritní.

„Naším cílem je rozvíjet studenty způsobem, aby byli přínosem pro společnost a aby byli upotřebitelní na trhu práce. Je tedy naší povinností reagovat na současnou turbulentní dobu, která otevírá nové otázky a zároveň přináší spoustu výzev. Oceňuji proto snahu státu podporovat vysoké školy při tvorbě studijních oborů, které budou reagovat na potřeby dnešní doby. Mám radost, že jsme jako univerzita uspěli s našimi návrhy na moderní a progresivní studijní programy a že svým způsobem tvoříme budoucnost vysokého školství i celé společnosti,“ říká rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita v rámci výzvy „Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech“, jež je součástí Národního plánu obnovy s cílem přispět k adaptaci vysokých škol na nové formy učení a přitom zohlednit měnící se potřeby trhu práce v post-covidové době, obdrží podporu pro tři strategické projekty v souhrnné částce takřka 70 milionů korun. I díky tomuto příspěvku se budou nejpozději od září 2025 vyučovat na Masarykově univerzitě studijní programy jako Virologie, Applied Health Economics a Data Analytics. Návrhy všech nově připravovaných programů budou v souladu se zvyklostmi a předpisy Masarykovy univerzity nejprve posouzeny externími hodnotiteli, aby byla zajištěna jejich kvalita na mezinárodní úrovni, a následně budou předloženy ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení, což je orgán univerzity zodpovědný za kvalitu studia v rámci udělené institucionální akreditace.

„Předložené návrhy na nové studijní programy jsou úzce napojené na výzkumné priority a silné stránky Masarykovy univerzity v perspektivních oblastech, jako jsou zdravotnictví nebo digitální technologie a zpracování dat. Tyto programy ještě více rozšíří možnosti studia v angličtině, a to na bakalářské i magisterské úrovni. Významnou přidanou hodnotou je ve všech případech spolupráce více fakult, včetně sociálně-vědních, díky čemuž budou mít jejich budoucí absolventi na studovanou problematiku komplexní náhled,“ dodává prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant s tím, že pandemie Covidu znamenala pro všechny oblasti lidského života bezprecedentní zátěžovou zkoušku a společnosti jasně ukázala, že je nutné rozvíjet vzdělávání o obory, které jsou důležité pro naši připravenost na budoucí podobné případy.