Nesdílená informace je dnes mrtvá informace. VŠB-TUO otevřela nový obor BIM inženýring

Digitalizace se nevyhnula ani stavebnictví. Stále častěji se v něm využívá metody BIM (Building Information Modelling neboli informační model budovy). I proto VŠB – Technická univerzita Ostrava otevřela nový studijní program zaměřený právě na BIM inženýring, určený studujícím navazujícího magisterského studia. Jak je obor koncipován, co se studující během dvou let naučí a proč je v BIM budoucnost, nastiňuje Eva Wernerová.

Co to vlastně je BIM inženýring?
BIM je nová metoda, jak projektovat, realizovat a provozovat stavební objekty. Je to nástroj digitalizace a přerodu „papírového“ stavebnictví. Metoda BIM využívá modelovací nástroje CAD pro 3D a tyto modely následně plní daty. Veškerá dokumentace provázející výstavbové projekty je ukládána na společné datové prostředí označované jako CDE, které umožňuje práci projektovému týmu na jednom místě, odkudkoliv a s aktuálními daty. Umožní to tak přehlednější, rychlejší a efektivnější práci na projektu. Mnohokrát se setkávám s tím, že to 3D modelování není nic nového a že to probíhá již od nástupu CAD nástrojů umožňujících modelovat ve 3D, ale BIM není jen o grafice, je zejména o datech na grafiku napojených a to v sobě nese spoustu úkolů, které je třeba zvládnout k tomu, aby digitální informační model byl funkční pro jednotlivé etapy výstavbového projektu. BIM inženýring tuto potřebu reflektuje a přenáší ji do studijního plánu.

Proč na VŠB-TUO obor BIM inženýring vznikl? Je to reakce na to, že odborníků a odbornic, kteří se věnují této metodice, je málo?
Nový studijní program reaguje na nástup digitalizace stavebnictví v rámci Národní iniciativy Průmysl 4.0. Tu zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s cílem udržet a posílit konkurenceschopnost republiky v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce.  S přechodem k digitalizaci, automatizaci a robotizaci ve stavebnictví je nutné profesně připravit odborníky ke změně činností a procesů spojených s výstavbovými projekty a následnou správou a provozem budov. 

Obor je určený pouze studentům a studentkám navazujícího magisterského studia. Z jakého důvodu?
BIM inženýring je více orientovaný na řízení procesů a činností spojených s výstavbovými projekty. Proto předpokládá, že jeho studenti už mají znalost odpovídající bakalářskému stupni studia v jednotlivých oblastech stavebnictví, jako jsou pozemní stavby, dopravní stavby, městské inženýrství, technika prostřední staveb, stavební mechanika a geotechnika. Tyto znalosti doplní o znalosti potřebné k úspěšnému zavedení metody BIM do ​projektu, a i do organizace. 

Jaké získají absolventi a absolventky oboru dovednosti?
Studijní program cílí na dovednosti týkající se objektového modelování a tvorbu 3D modelu povýšeného na informační model, který je rozšířen o data k jednotlivým stavebním konstrukcím a prvkům, čili tvorbu digitálního informačního modelu. Dále rozšiřuje poznání o možnostech jeho využití. Tento studijní obor nepopisuje pouze metodu BIM ve fázi plánování a realizace, ale ta přidaná hodnota každého projektu zpracovaného metodou BIM spočívá pak v následné fázi provozu a užívání, tam teprve vyniknou ta pracně sesbíraná data z výstavbového projektu. A o těchto všech pravidlech, povinnostech, odpovědnostech, dokumentech a nástrojích potřebných k úspěšnému zadání a řízení výstavbového projektu a následném provozu a užívání je tento studijní program.

Jaký obor mají studenti a studentky hlásící se na BIM inženýring vystudovaný? Hlásí se jenom stavaři?
Na obor je možné se přihlásit v rámci studijní mobility z technicky zaměřených studijních programů, ale z naší zkušenosti mohu potvrdit, že o studium mají dosud zájem pouze stavaři, a to napříč stavebnictvím. Dokonce vyučujeme i čtyři zahraniční studenty. 

Studuje obor více studentů v prezenční, nebo kombinované formě?
Do historicky prvního ročníku studia jsou přihlášeni zejména studenti v kombinované formě. Když se připravovala akreditace k tomuto studijnímu programu, tak se tento zájem předpovídal. Já mám k tomu vysvětlení takové, že potřeba rozumět metodě BIM a vědět, co to je, se více dotýká již profesně aktivních zájemců. Ti se už s potřebou modelování informačního modelu setkali nebo by se rádi účastnili veřejných soutěží, kde jedním z požadavků je použití metody BIM. Je to také konkurenční výhoda umět nabídnout BIM a zvládnout zakázku v BIM. Mezi studenty denního studia dosud tento tlak není vyvíjen, ovšem existují i tací, kteří již reflektují význam metody BIM v budoucnosti českého stavebnictví.

Metodika BIM je v ČR poměrně nová, jedná se ale o inovativní a chytřejší přístup k celému životnímu cyklu staveb. Co se studenti během studií o BIM naučí?
Ano, cílem metody BIM je sdílet, komunikovat a lépe spolupracovat na výstavbových projektech a následně chytřeji provozovat a užívat stavby. Studenti se během tří semestrů naučí používat metodu BIM od projektování přes realizaci až po správu a provoz budov s daty z informačních modelů. Naučí se ovládat metodu BIM, používat nástroje vhodné pro konkrétní fázi výstavbového projektu a pochopí, že být chytřejší a lepší znamená být otevřený a důsledný. Metoda BIM klade důraz zejména na přesné modelování 3D modelů a důraz na data v nich obsažená. Nejdůležitější jsou data, proto je pozornost ve výuce věnována zejména jejich pořízení, zápisu, struktuře a užití. Vyzkouší si taky možnosti rozšířené a virtuální reality. V posledním semestru pak studenti vykonávají praxi v organizaci aktivně využívající metodu BIM. V rámci praxe a ve spolupráci s touto organizací zpracovávají diplomové práce. 

V metodě BIM platí takové pravidlo: nesdílená informace je mrtvá informace, proto se dbá také na to, aby studenti pochopili, že spolupráce a komunikace v projektovém týmu na projektech má být otevřená a srozumitelná a stále živá, stejně jako veškerá dokumentace projektu uložená na cloudu CDE – jediném zdroji pravdy. Cílem studia bylo vzdělat takového odborníka, který bude umět aplikovat metodu BIM ve vybrané fázi životního cyklu, bude umět navrhnout řešení, odhadnout potřeby pro jeho splnění. Bude sebevědomě zastávat pozice BIM koordinátora / BIM manažera v organizaci na straně investora, projektanta nebo zhotovitele.

Podílí se na výuce v rámci oboru i jiné fakulty?
BIM inženýring využívá plně možností odborníků i z jiných univerzitních pracovišť. Mohu jmenovat například ekonomickou fakultu, která se podílí na výuce projektového řízení a soft skills, z fakulty bezpečnostního inženýrství jsou zde zapojeni odborníci na bezpečnost v rámci životního cyklu staveb. Pracovníci hornicko-geologické fakulty vzdělávají naše studenty v geoprostoru, laser scanování a virtuální a rozšířené realitě. Využíváme znalostí pedagogů fakulty strojní, kteří přednášejí o simulaci proudění tekutin ve stavbách. A opomenout nemohu téměř všechny katedry fakulty stavební. A zapojeno je i IT4Innovations – národní superpočítačové centrum, a to v předmětu Informační systémy staveb, protože digitalizace stavebnictví je také o informatice. BIM inženýring přirozeně propojuje jednotlivá univerzitní pracoviště a těží znalosti i z jiných oborů, než je stavebnictví.

Zmínila jste, že v posledním semestru studující absolvují praxe v konkrétních organizacích.
Ano, poslední semestr je celý věnován výkonu praxe v organizaci aktivně využívající metodu BIM, buďto v rámci výstavbového projektu, nebo v návazném facility managementu (správě a provozu staveb). Cílem koncepce studijního programu bylo připravit odborníky jak po teoretické, tak po plně praktické stránce. V rámci jednosemestrální povinné praxe záleží na studentovi, jakým směrem by dále své dovednosti chtěl rozvíjet, jestli na straně zhotovitele, projektanta, zadavatele zakázky nebo facility manažera. Podle toho si zvolí již předjednanou organizaci, která s ním má zájem aktivně spolupracovat, nebo může přijít i s vlastním návrhem, který musí odsouhlasit garant studijního programu. Během této praxe a ve spolupráci s touto organizací zpracovávají téma diplomové práce. 

Je firem, které se zabývají právě BIM, na trhu dostatek?
Řekla bych, že firem poznávajících a využívajících metodu BIM přibývá. Také přibývá poptávka po odbornících na metodu BIM, zájem také vzrůstá u investorů, kteří chtějí dodatečně zavádět metodu BIM do stávajících staveb. Možností, kde absolvovat praxi, přibývá. V této souvislosti musím zmínit také nově vzniklý Útvar BIM na rektorátu, který od 1. 1. 2022 řeší nové investiční akce v metodě BIM a stejně tak zavádění metody BIM do stávajících staveb VŠB-TUO, kterých je kolem padesáti.  

Od července příštího roku má být metoda BIM závazná také pro nadlimitní veřejné zakázky…
Ano, zajímat bude hlavně veřejnou správu a na tuto skutečnost se nabalují i malé a střední organizace, které se podílejí na dílčí dodávce prací, čili zasáhne to všechny, kteří se budou chtít účastnit veřejné soutěže. A pak je to zase jen otázka času, kdy se z nadlimitních zakázek stanou podlimitní a pak malého rozsahu a pak se novelizuje stavební zákon a metoda BIM bude naší běžnou profesní součástí, stejně jako využívání ICT technologií, mobilních zařízení apod. Věřím, že ke všemu „chytrá“ společnost dospěje. Nebude to hned a nebude to snadné. Ale troufám si říct, že to bude. BIM má budoucnost.  

Když už jsme u té budoucnosti, nabízí se otázka na závěr: neplánujete do budoucna i bakalářský studijní program BIM inženýring?
V současné době se o této možnosti neuvažuje, ale není vyloučeno, že dění a zájem o tento studijní program podpoří i tuto myšlenku. Rozvoj metody BIM a první pilotní projekty dokazují, že je stále se co učit a rozvíjet.