Nový rektor zlínské univerzity se ujal funkce

Docent Milan Adámek se dnes ujal funkce rektora Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Akademický senát UTB zvolil Milana Adámka kandidátem na jmenování rektorem 20. září letošního roku. Následně jej 9. listopadu jmenoval do funkce prezident republiky Miloš Zeman.

„Osobně si mého zvolení do funkce rektora velmi vážím, je to pro mě závazek pokračovat dál ve strategickém rozvoji univerzity, která nese jméno a odkaz Tomáše Bati. Nebude to jednoduchý úkol, obzvláště v dnešní ekonomicky náročné době. Věřím však, že zúročím mé zkušenosti z vedení Fakulty aplikované informatiky v předchozích obdobích a že se nám společnou prací všech zaměstnanců univerzity povede posunout univerzitu zase o kus dopředu,“ uvedl Milan Adámek.

Docent Milan Adámek absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské studium v oboru experimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený na informatiku. Před 25 lety se stal vědeckopedagogickým pracovníkem na zlínské Fakultě technologické, která byla tehdy jednou z fakult Vysokého učení technického v Brně. Po vzniku Fakulty aplikované informatiky byl proděkanem, od roku 2010 ředitelem nově založeného Ústavu bezpečnostního inženýrství. Poté byl dvě volební období děkanem.

Funkční období rektora je čtyřleté, docent Adámek tedy školu povede do prosince 2026.