Profesor Milan Kolář byl slavnostně uveden do funkce děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého

Ve Slavnostní dvoraně olomouckého Arcibiskupského paláce složil inaugurační slib a převzal děkanskou insignii profesor lékařské mikrobiologie Milan Kolář, který v následujících čtyřech letech povede Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho předchůdce Josef Zadražil obdržel od rektora Martina Procházky zlatou medaili UP Pro merito za přínos rozvoji fakulty.

„Profesoru Zadražilovi bych rád poděkoval za to, jak se mu podařilo lékařskou fakultu provést jedním z nejsložitějších období v její historii, v době pandemie covidu-19. Všichni si jistě vzpomeneme, jak bylo obtížné vést řádnou výuku na všech fakultách naší univerzity, nicméně zajistit plnohodnotnou výuku na lékařské fakultě byl v tomto období opravdu sisyfovský úkol. Také bych mu rád poděkoval za jeho vždy profesionální přístup, korektní a otevřené vystupování a noblesu, s jakou k výkonu funkce děkana přistupoval,“ uvedl při předávání medaile rektor Martin Procházka.

„Mé funkční období bylo nestandardní, ale o to více jsem hrdý na to, jak dobře jsme společně s mým skvělým proděkanským týmem a dalšími spolupracovníky překonali mnoho obtížných výzev. Bylo mi neobyčejnou ctí být děkanem naší lékařské fakulty a součástí tak výborně fungujícího soukolí,“ řekl Josef Zadražil, který odevzdáním děkanského řetězu symbolicky zakončil čtyři roky ve funkci děkana. Ve svém proslovu zároveň vyzdvihl pomoc mediků se zvládáním covidu-19 ve zdravotnických zařízeních, připomněl také získání evropské akreditace AMSE nebo přípravu nové budovy pro LF a FZV UP, jejíž stavba by měla brzy začít.

„Jsem přesvědčen, že můj nástupce bude úspěšným děkanem v čele úspěšné fakulty. Přeji mu neutuchající elán, pevné zdraví a hodně sil,“ popřál pak Milanu Kolářovi, který byl Akademickým senátem LF UP zvolen jako děkan fakulty pro funkční období od 1. června 2023 do 31. května 2027.

Průběh dubnové volby shrnul předseda AS LF UP Tomáš Papajík a prorektorka Andrea Hanáčková, která inaugurací provázela, Milana Koláře přítomným hostům krátce představila. Poté již došlo na samotné slavnostní dekorování nového děkana a složení inauguračního slibu.

„Z celého srdce si přeji, aby se naše lékařská fakulta nadále rozvíjela a aby se na ní zdárně prolínala perfektní výuka, úspěšné vědecko-výzkumné aktivity a špičková léčebně-preventivní péče v rámci Fakultní nemocnice Olomouc. Současně bych byl velmi rád, kdyby všichni studenti a zaměstnanci považovali naši fakultu za svou srdeční záležitost, na kterou jsou právem hrdi. Také bych si přál, aby motto fakulty Mente et corde, tedy rozumem a srdcem, bylo nadále uplatňováno a abychom se s ním všichni ztotožnili. Zavazuji se na tomto místě, že pro to udělám vše, a věřím, že nezklamu důvěru akademické obce lékařské fakulty, naší univerzity, vás všech,“ prohlásil v Arcibiskupském paláci Milan Kolář. Přítomným představil i svůj proděkanský tým, který mu bude s naplňováním jeho vizí a cílů pomáhat.

Děkanem LF UP se profesor lékařské mikrobiologie stal již potřetí. V čele fakulty stál po dvě funkční období v letech 2011–2019, dosud se pak podílel na vedení jako jeden z proděkanů týmu Josefa Zadražila.

Milan Kolář se narodil v roce 1964 v Prostějově, s olomouckou lékařskou fakultou je spjat od roku 1982, kdy byl přijat ke studiu Všeobecného lékařství, od roku 1988 působí v Ústavu mikrobiologie. Ve své odborné práci se zaměřuje především na antibiotickou léčbu bakteriálních onemocnění a problematiku bakteriální rezistence.