O post rektora Univerzity Hradec Králové se uchází hned dva děkani

Volební komise Akademického senátu UHK (AS UHK) dnes po 12. hodině převzala návrhy na kandidáty na post rektora UHK. Podmínky splnili a o pozici rektora tak budou 6. prosince usilovat děkan Fakulty informatiky a managementu UHK (FIM UHK) Josef Hynek a děkan Přírodovědecké fakulty UHK (PřF UHK) Jan Kříž. 

„Volbám skutečně již nic nebrání, známe jména kandidujících, kteří splnili podmínky kandidatury a nyní se budou ucházet o hlasy akademických senátorů a senátorek. První, resp. druhé kolo proběhne 6. prosince, počítáme ale i s případným 3. kolem, které by proběhlo 13. prosince,“ říká předseda volební komise senátu Jiří Lipovský. 

„Nominaci jsem zvažoval velmi pečlivě a zodpovědně. V červnu 2024 předám po osmi letech vedení Fakulty informatiky a managementu novému děkanovi a sportovní terminologií bychom mohli říci, že budu volný. A jelikož budu fakultu předávat ve velmi dobré kondici, domnívám se, že by moje zkušenosti, styl vedení a schopnost budovat vítězné týmy mohly být využity ve prospěch celé univerzity,“ komentuje svou kandidaturu Josef Hynek a dodává: „Zákonem daná povinnost vyměnit rektora po dvou po sobě jdoucích obdobích je příležitostí posoudit dosavadní vývoj vysoké školy, zvážit nové příležitosti a výzvy. Proto nabízím akademické obci program formulovaný do dvanácti změn, které považuji pro naši školu za potřebné a důležité. Tyto změny jdou od kvality výuky přes významný posun v oblasti zahraniční spolupráce až k vnitrouniverzitní komunikaci a já věřím, že jsou ve společném zájmu studentů, akademiků i všech dalších zaměstnanců Univerzity Hradec Králové“. 

„Kandidaturu na funkci rektora UHK jsem přijal proto, že si přeji, aby naše univerzita pokračovala po té cestě, na kterou se v posledních letech dostala. Nechci žádnou revoluci, chci navazovat. Jistě, ne úplně všechno se povedlo dokonale, a vidím spoustu příležitostí k vylepšování. Pokud bych byl zvolen rektorem, budu se hodně soustředit na studijní oblast a na naše studující. Chci, aby byli studující více zapojeni do rozhodovacích procesů, protože věřím, že jsou nejen příjemci vzdělání, ale také jeho tvůrci,“ navazuje druhý kandidát na funkci rektora Jan Kříž a pokračuje: „Rád bych byl spojovacím prvkem na univerzitě, chci být rektorem všech. Jsem připraven hledat kompromisy a budu rád, když se UHK bude díky spolupráci všech součástí posouvat ještě výš.“ 

Samotné volbě bude 6. prosince předcházet setkání Akademické obce UHK, kde bude možné pokládat případné otázky oběma kandidátům a kde dojde k představení jejich programů. Ty jsou již nyní zveřejněny na webu univerzity zde.