VŠE je jediným akademickým členem IVSC z Česka. Co to pro školu znamená?

Docent Tomáš Krabec z Vysoké školy ekonomické v Praze byl jmenován do Výboru pro finanční nástroje Rady pro mezinárodní oceňovací standardy (IVSC). IVSC zodpovídá za vytváření Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS), které jsou používány ve více než 100 zemích za účelem podpory kvality, konzistence a srovnatelnosti při oceňování všech druhů aktiv a závazků. Doc. Krabec, který je nedílnou součástí akademické a výzkumné komunity již od roku 2005, byl vybrán na tuto prestižní pozici prostřednictvím náročného celosvětového výběrového řízení. Jaký je přínos tohoto jmenování pro studenty a univerzitu jako celek?

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je jediným akademickým členem IVSC z České republiky a na toto jmenování doc. Krabce je náležitě pyšná, neboť je důkazem jeho výjimečných odborných kvalit a rozsáhlých mezinárodních zkušeností. V oblasti oceňování podniků a finančních nástrojů je uznáván jako jeden z předních odborníků v oboru, jako soudní znalec se specializuje především na zpracování revizních a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika. Doc. Krabec dále kontinuálně působí jako hostující profesor na různých univerzitách po celém světě, mezi jinými v Číně, v Peru, v Chorvatsku či Finsku.

Jmenování doc. Krabce do Výboru pro finanční nástroje IVSC představuje významný milník pro Vysokou školu ekonomickou v Praze, neboť tím bude dále posílena její relevance a význam na mezinárodní úrovni. Navíc otevírá našim studentům, akademickým a výzkumným pracovníkům a absolventům bezprecedentní přístup k nejnovějším poznatkům šířeným prostřednictvím aktivit a poslání IVSC. 

Gratulujeme k vašemu jmenování do Výboru pro finanční nástroje IVSC. Mohl byste prosím vysvětlit, co toto jmenování znamená pro Vysokou školu ekonomickou?
Děkuji. Toto jmenování znamená významné uznání odbornosti naší univerzity v oblasti oceňování a finančních nástrojů. Velice děkuji a jsem vděčný především Ing. Barboře Rýdlové, Ph.D., vedoucí Katedry financí a oceňování podniku. Dr. Rýdlová coby respektovaný odborník v oblasti oceňování podniků a zkušený soudní znalec již před lety rozpoznala význam a užitečnost zapojení naší univerzity do činnosti IVSC. Díky její snaze se naše univerzita před několika lety stala prvním akademickým členem IVSC z České republiky. Moje jmenování do Výboru pro finanční nástroje tak dále zvyšuje renomé VŠE na globální úrovni a zdůrazňuje náš závazek k dosahování excelence ve výzkumu a vzdělávání.

Jak předpokládáte, že toto vaše jmenování pozitivně ovlivní univerzitu?
Moje jmenování do Výboru pro finanční nástroje IVSC poskytuje příležitosti pro spolupráci a výměnu znalostí s předními odborníky a institucemi na mezinárodním poli oceňování. V důsledku toho může obohatit kvalitu a relevantnost našich akademických programů a výzkumných aktivit a našim studentům poskytnout přístup k nejnovějším poznatkům a praktickým zkušenostem.

Navíc toto jmenování posiluje užší vazby mezi univerzitou a organizacemi aktivně zapojenými do IVSC, kde naši studenti pravděpodobně v budoucnu zahájí a budou rozvíjet své kariéry. Díky tomu, že budou informováni o nejnovějších standardech a diskusích na mezinárodní úrovni, budou tak naši studenti lépe připraveni na své profesní cesty.

Příkladem již probíhající úspěšné spolupráce plynoucí z tohoto partnerství je pozvání kolegyně z Výboru pro finanční nástroje IVSC, profesorky Stephani Mason z DePaul University v Chicagu, na vědeckou konferenci (Czech Valuation Forum), organizovanou Katedrou financí a oceňování podniku naší univerzity ve spolupráci s American Society of Appraisers.

Ovlivní toto jmenování nějakým způsobem studenty, například v kvalitě nebo obsahu jejich vzdělání?
Rozhodně. Prostřednictvím mého aktivního zapojení v rámci IVSC se snažím integrovat reálné zkušenosti a osvědčené postupy do našeho curricula. Studenti budou těžit z expozice mezinárodním standardům a praxe, což je připraví na úspěšné kariéry v oblasti oceňování a příbuzných oborů.

Jak jste se zapojil do aktivit IVSC a proč považujete zapojení do této organizace za důležité?
Mé zapojení do IVSC vychází z kombinace akademické kariéry a praktických zkušeností v oblasti oceňování. Prostřednictvím aktivního výkonu znalecké činnosti v oboru ekonomika a poradenských rolí v rámci Ministerstva spravedlnosti České republiky a výzkumu v oblasti oceňování podniků a jeho standardizace jsem si vědom významu sladění postupů uplatňovaných v ČR s mezinárodními standardy a nejlepší osvědčenou praxí.

IVSC poskytuje platformu pro přispění k vývoji a implementaci těchto standardů, což zajišťuje konzistenci a transparentnost v oceňovacích postupech na globální úrovni, Českou reubliku nevyjímaje. Členství ve Výboru pro finanční nástroje je pro mě také příležitostí vrátit něco zpět profesi ekonomických znalců a odhadců, neboť aplikace Mezinárodních oceňovacích standardů (IVS) měla na mou kariéru od počátku pozitvní vliv.

Od začátku jsem ve své znalecké a odhadcovské praxi spoléhal na IVS jako na neocenitelný nástroj pro řízení rizik a zvyšování kvality mých výstupů. Standardy byly zásadní při formování mé profesní cesty, zajišťující konzistenci a excelenci v mé práci. Jako obhájce globálních standardů si velice vážím toho, že mohu sdílet své zkušenosti a přispět k rozvoji kvality a transparentnosti oceňovacích postupů.

Co bude vaše jmenování do výboru IVSC obnášet z hlediska odpovědností a povinností? Jaké zkušenosti nebo výzvy očekáváte?
Jako člen Výboru budou mé povinnosti zahrnovat formování a dohlížení na implementaci standardů a iniciativ IVSC. To zahrnuje účast na diskusích, poskytování zpětné vazby a spolupráci s odborníky z různých oborů, aby bylo zajištěno, že tyto standardy budou relevantní a aplikovatelné.

Bude to také pravděpodobně zahrnovat dialog s klíčovými finančními aktéry, včetně regulátorů jako je Evropská centrální banka (ECB) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), jakož i centrální banky a další organizace odpovědné za vývoj a nastavování mezinárodních standardů. Předpokládané výzvy zahrnují jednání o složitých oceňovacích otázkách a vyvažování různorodých zájmů zúčastněných stran.

Nicméně tyto výzvy vnímám jako příležitosti k růstu a spolupráci. Využitím mých akademických a praktických zkušeností hodlám významně přispět k pokroku v oceňovacích postupech. Jako ambasador globálních standardů budu prosazovat význam transparentnosti a konzistence v ocenění po celém světě. Tato role v rámci IVSC pro mě představuje příležitost jak prosazovat tyto principy a zajistit jejich integraci do mezinárodní praxe.