Informatika je sexy a není jen pro kluky, vzkazuje Slezská univerzita v Opavě

Informatika je jedním z pracovních oborů s perspektivní budoucností i nadstandardním platovým ohodnocením. Přesto poptávka po informaticích stále vysoce převažuje nad nabídkou. Jedním z vysvětlení tohoto déletrvajícího stavu jsou domnělá negativa, jež na oboru ulpívají: že je těžký a vhodný jen pro chlapce. Měnit tento stav se rozhodla Slezská univerzita v Opavě zřízením zájmového kroužku informatiky, který bude v oblasti IT více respektovat zájmy dívek.

Informatiku (nejen) pro holky zřizuje jako zájmový kroužek z řad žáků a studentů Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Účastníci kroužku tedy budou profitovat jak ze špičkového technického zázemí univerzity, tak z erudice lektora, kterým je doktorand ústavu. Koncepce kroužku je nastavena více na míru právě dívkám, přestože kroužek není v žádném případě zapovězen ani chlapcům. Tvůrci záměru Informatiky (nejen) pro holky však vycházeli z poznání, že zatímco existují kroužky robotiky, které lákají více chlapce, na dívky se v tomto ohledu příliš nemyslí. Přitom jsou to právě dívky, které obvykle více excelují ve specializacích, které vyžadují kombinaci znalostí z IT prostředí a uměleckého cítění či kreativního myšlení.

Nový kroužek si klade za cíl zájemkyním odhalit taje základů programování i maximálního využití možností počítačové techniky. Dívky se naučí nejen znalosti a dovednosti, které využijí při svých zálibách: naprogramovat si vlastní webové stránky či jednoduchou hru nebo umět vytvořit jednoduchou aplikaci, ale také takové, které jim získají výhodu při plnění školních úkolů, dalším studiu či při zapojení se do pracovního procesu (např. excelentní zvládnutí prezentací). Informatika (nejen) pro holky je další aktivitou, jimiž Slezská univerzita naplňuje svou tzv. třetí roli, kterou je vedle vzdělávání a výzkumu i služba společnosti.

Zájemkyně, ale i zájemci o kroužek informatiky se mohou dozvědět více podrobností na webové stránce http://krouzek-informatika.slu.cz, nebo také na informační schůzce, která se uskuteční dne 18. září 2019 v učebně B3 v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Bezručově nám. 13 v Opavě. Pravidelné schůzky účastníků kroužku začnou následující týden po informační schůzce a budou pokračovat po celý školní rok každou středu od 16.30 hodin. Kroužek bude zdarma; jeho kapacita je však omezena 16 místy v počítačové učebně. Účastníci, kteří dosáhnou stanovené úrovně znalostí, obdrží od Slezské univerzity na závěr školního roku certifikát absolventa. Kroužek Informatika (nejen) pro holky je spolufinancován z projektu OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364.