Univerzita Pardubice získá 20 milionů na uvedení vědy do praxe

Téměř dvacet miliónů korun získají vědci z Univerzity Pardubice, aby ověřili, že jejich výzkum bude fungovat i v praxi. O peníze z Technologické agentury ČR se projekt, který připravilo univerzitní Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ), ucházel ve veřejné soutěži a z 32 podaných návrhů byl vyhodnocen jako druhý nejlepší.

Je to už podruhé, kdy univerzita získala dvacetimilionovou podporu. Minule peníze pomohly 15 projektům ze 4 fakult. Univerzita díky financím uzavřela přes 50 smluv, včetně licenčních nebo převodu práv k využití vynálezů a přihlásila více než 10 i mezinárodních patentů a zapsala 4 užitné vzory.

„Realizace projektu v rámci programu GAMA našemu týmu přinesla především možnost vyzkoušet si komercionalizaci vědeckého objevu. V rámci řešení projektu jsme provedli optimalizaci výroby našeho unikátního fotoredox katalyzátoru v (polo)provozním měřítku a rovněž si osvojili způsob jeho patentové ochrany. Dalším novým a důležitým krokem bylo licencování prodeje katalyzátoru externím prodejcům s možností zachování jeho syntézy na naší univerzitě,“ uvedl prof. Filip Bureš z Oddělení organických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Projekt Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice uspěl v první veřejné soutěži Technologické agentury ČR a Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, který se soustředí na podporu ověření komerční uplatnitelnosti a dopracování výsledků aplikačně orientovaných výzkumných projektů. Projekty proof-of-concept se zaměřují na řešení aktuálních problémů a potřeb v daném odvětví a s přihlédnutím k potřebám trhu. „Náš tým se dlouhodobě věnuje syntéze meziproduktů pro vývoj technologie výroby veterinárních prostaglandinů. Věděli jsme, že změna legislativy bude mít klíčový vliv na další vývoj v této oblasti a výrobci budou nuceni se zabývat náhradou legislativně nepřijatelného rozpouštědla. Projekt nám pomohl odborné znalosti v dané oblasti dále rozvinout a optimalizaci výroby meziproduktu Corey alkohol-A (-) úspěšně realizovat v praxi ve spolupráci s komerčním partnerem,“ uvedl doc. Aleš Imramovský z Fakulty chemicko-technologické.

Řešitelé aktuálních projektů mají možnost spolupracovat s Centrem transferu technologií a znalostí (CTTZ), včetně expertů v oblasti biomedicínského výzkumu celosvětové sítě SPARK Stanford Global, ve které je Univerzita Pardubice členem od ledna 2019.