Univerzita 3. věku na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO otevřela už 28. ročník

Podobně jako řada jiných vysokých škol, i VŠB – Technická univerzita Ostrava nabízí celoživotní vzdělávání formou Univerzity 3. věku. První fakultou, která na VŠB-TUO zorganizovala vzdělávání studentů-seniorů touto formou, byla Hornicko-geologická fakulta.

Výuka zde začala už v roce 1991 a brzy se stala neodmyslitelnou součástí celoživotního vzdělávání na fakultě. Zatímco tehdy do prvního kurzu nastoupilo 18 účastníků, v letošním roce, kdy byl na Hornicko-geologické fakultě otevřen již 28. ročník, se výuky účastní téměř 200 studentů. Studijních programů nabízí fakulta sedm – šest z nich se zaměřuje na životní prostředí, jeden je určen zájemcům o informační technologie. Všechny programy jsou čtyřsemestrální a jsou naplněny výukovými předměty, které vycházejí  z předmětů běžného denního studia na fakultě. Předměty jsou rozsahem přizpůsobeny této formě studia a vyučující se snaží výklad upravit vzhledem k cílové skupině posluchačů. Přednášky se konají jedenkrát týdně v posluchárnách Geologického pavilonu, který je součástí kampusu VŠB-TUO. Výhodou je, že vyučující mohou využívat i rozsáhlých geologických sbírek, které se v pavilonu nacházejí. Studijní skupiny jsou tvořeny maximálně 40 účastníky. Menší skupiny jsou pro výuku U3V ideální. Účastnici se navzájem lépe poznají, navážou mezi sebou kontakty, které se často mění v přátelství. Tím je vlastně naplňován i další z cílů seniorského vzdělávání – společenský a sociální aspekt. 

Kvalita výuky je zajištěna díky vstřícnému přístupu vyučujících. Pro řadu lektorů je přitom výuka na U3V zajímavou zkušeností. Seniorští studenti, kteří poctivě na přednášky docházejí, bývají často zvídavější než studenti běžného studia a mají o obor a získávání nových vědomostí velký zájem.  Mnohdy také nabyli v daných oblastech vlastní životní zkušenosti, které pak prezentují v diskuzích.

Oblíbenou součástí výuky U3V na HGF jsou také odborné exkurze, které se konají především na konci letního semestru. Jsou tematicky navázané na obsahy studijních programů. Návštěvou výrobních či laboratorních provozů, technických památek nebo lokalit zajímavých z hlediska mineralogického, ložiskového, inženýrsko-geologického nebo hydrogeologického, si posluchači doplňují přímo v terénu teoretické znalosti nabyté v učebnách. Exkurzí bývá pořádáno několik, aby se jich mohli zúčastnit všichni účastníci U3V HGF, a to navíc s přihlédnutím k jejich rozdílnému fyzickému a zdravotnímu stavu. Někteří vyjíždějí v rámci jednodenních akcí jen do blízkého okolí, někteří se zúčastňují dvoudenních exkurzí vedoucích do vzdálenějších lokalit Česka či na Slovensko. Za splnění studijních povinností akademického roku se považuje řádná docházka na přednášky a absolvování písemného testu.
Po ukončení dvouletého studia získávají frekventanti osvědčení o absolvování. Slavnostní předání probíhá v aule VŠB-Technické univerzity Ostrava za účasti představitelů školy a fakulty.

Seniorští studenti jsou s výukou na Hornicko-geologické fakultě zřejmě velmi spokojeni, protože se opakovaně vrací a přihlašují se do dalších studijních programů či žádají vytváření studijních programů nových. Fakulta se snaží příznivce tohoto celoživotního vzdělávání nezklamat a neustále svou nabídku doplňuje a aktualizuje.
 
Univerzita 3. věku neprobíhá pouze na Hornicko-geologické fakultě, zájemci si mohou vybírat i ze studijních programů jiných fakult – Materiálově-technologické, Strojní, Ekonomické a Bezpečnostního inženýrství.  Na VŠB-TUO je tedy vzdělávání formou U3V přístupné skutečně širokému spektru posluchačů.