Evropská komise udělila Univerzitě Palackého prestižní certifikát HR Award

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Certifikát stvrzuje, že UP garantuje pro vědce a výzkumníky evropské standardy péče o zaměstnance, podporu jejich profesního rozvoje a transparentnost výběrového řízení při jejich přijímání. Ocenění zviditelňuje univerzitu v zahraničí a zvyšuje i její prestiž.

Výhoda při získávání tuzemských i mezinárodních grantů, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a také posílení image atraktivního zaměstnavatele pro zahraniční vědce a výzkumníky, to jsou benefity HR Award. Univerzita o prestižní značku usilovala několik let. „Jsem velmi rád, že jsme dokázali úspěšně tento náročný proces završit. Uznání Evropské komise je pro nás velkým úspěchem, protože ukazuje, že jsme schopni obstát v mezinárodní konkurenci výzkumných a vědeckých organizací a nabídnout zahraničním pracovníkům adekvátní podmínky pro jejich práci a profesionální růst. Samozřejmě je to pro nás i závazek, protože chceme i nadále zlepšovat pracovní podmínky na Univerzitě Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Univerzita musela pro získání certifikátu splnit řadu náročných podmínek. „Certifikát HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují HRS4S (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze čtyřiceti principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Naše univerzita se k těmto zásadám přihlásila v roce 2020. Zavázali jsme se k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání,“ vysvětlila Milena Kysučanová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Univerzita musela mimo jiné vypracovat interní analýzu, v níž srovnávala reálný stav s principy Charty a Kodexu, současně bylo potřeba připravit akční plán, který zahrnoval postup, jak zásady z obou dokumentů naplnit v praxi. Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.