Výzkum mezi zahraničními absolventy: 97 % doporučuje studium v Česku

Dům zahraniční spolupráce (DZS) uskutečnil první šetření mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol a účastníky studijních pobytů v České republice. Zaměřil se na jejich vztah k ČR, hodnocení studia i profesní dráhu. Navazuje tak na výzkum věnovaný zahraničním studentům a jejich motivaci ke studiu v ČR z roku 2020.

Výzkum vznikl jako součást aktivit programu Czech Republic Alumni, v rámci kterého DZS udržuje pravidelný kontakt se zahraničními absolventy českých vysokých škol, rozvíjí jejich vztah k České republice a posiluje tak image ČR v zahraničí.

„Věřím, že díky zahraniční zkušenosti jednotlivců se vytváří pouta mezi zeměmi, která prohlubují možnosti vzájemné spolupráce a propojení do budoucna. Nejsou to totiž jen osobní zážitky, které si student ze zahraničí přiváží, ale také vztah k dané zemi a kultuře. Jsem přesvědčen, že díky těmto propojením vytváříme svět plný spolupráce a sounáležitosti,” vysvětluje ředitel DZS Michal Uhl.

Vztah k České republice

Většina absolventů celého studijního programu (70 %) deklaruje, že k České republice měla pozitivní či jednoznačně pozitivní vztah ještě před zahájením svého studia. Nadpoloviční většina (56 %) dotazovaných absolventů celého studia uvádí, že díky studiu se jejich vztah k ČR zlepšil. Hlavními důvody pro toto zlepšení jsou podle nich zejména navázání kontaktů v ČR, lepší porozumění místním obyvatelům a spokojenost s kvalitou vysokého školství. Zaměříme-li se pouze na část absolventů z jiných zemí než je Slovensko, vidíme, že pozitivní vztah k ČR měla před zahájením studia přesně polovina. Zlepšení vztahu k ČR díky studiu vnímá 68 % z nich. Studium v České republice by doporučilo 98 % z nich.

Absolventi, kteří v České republice strávili krátkodobý studijní pobyt, nejčastěji s podporou programu Erasmus+, měli před zahájením pobytu pozitivní či jednoznačně pozitivní postoj k České republice ve 49 % případů. Zlepšení vztahu po absolvování pobytu v zemi uvádí 87 % těchto absolventů. Studium v České republice by doporučilo 96 % z nich.

Nadpoloviční většina absolventů uvádí, že nadále sleduje dění v České republice, bez ohledu na to, zda v ČR studovali celý studijní program či jen krátkodobý pobyt. 

„Za nejzajímavější část české kultury považuji spojení mezi zeměmi Západu a Východu. Lidi v České republice považuji za velmi kulturní, inteligentní a zdvořilé. Měli by být na svou vlast a historii hrdí a měli by za ní stát,“ uvedl jeden z dotazovaných.

„Chybí mi jídlo. Minulý týden jsem doma v Zambii smažila bramboráky. Také mám moc ráda architekturu, vánoční trhy a sbírání hub,“ přidává další z respondentů.

Situace po studiu

Po dokončení celého studijního programu si Českou republiku jako místo pro život zvolila přesně polovina dotazovaných absolventů. Více než 20 % se tak rozhodlo z osobních důvodů, 45 % kvůli práci a 17 % se rozhodlo pokračovat v ČR v dalším studiu. Třetina dotazovaných absolventů celého studijního programu se po dokončení studia vrátila do své domovské země. Absolventi krátkodobých studijních pobytů se v naprosté většině vracejí zpět do domovské země. Z osobních či pracovních důvodů zůstalo po skončení studijního pobytu v České republice pouze 5 % dotázaných absolventů. Nadpoloviční většina však uvádí, že uvažovala o tom, že by po skončení studijního pobytu v České republice zůstala.

Naprostá většina dotazovaných v současné době již pracuje. Téměř tři pětiny absolventů celého studijního programu pracuje v oboru, který v České republice studovala, přičemž mezi dotazovanými byly nejpočetněji zastoupeny studijní obory z oblasti zdravotní a sociální péče, obchodu, administrativy a práva a přírodních věd, matematiky a statistiky. 

Mezi největší přínosy studia v ČR pro vlastní profesní dráhu řadí dotazovaní získanou kvalifikaci, mezinárodní perspektivu, konkurenceschopnost na trhu práce a prestiž.

Pracovní zkušenosti

Zkušenost s prací v České republice má 69 % zahraničních absolventů celého studia. Najít si práci či začít podnikat hodnotí 81 % z nich jako snadné či velmi snadné. Vstup na trh práce je bezproblémový obzvlášť pro studenty ze Slovenska, z nichž 88 % hodnotí hledání práce jako snadné. Studenti z jiných zemí vnímá hledání práce jako snadné v 68 % případů.

„Najít si práci jako osoba žijící v cizí zemi je poměrně jednoduché. Chybí však rozmanitost pracovních míst. Po několika letech zkušeností se mi podařilo založit vlastní firmu a od roku 2017 se jí věnuji,“ uvádí jeden z respondentů. 

Jako nejčastější překážku pro práci či podnikání v České republice absolventi uvádějí, že mají rodinu a přítele v jiné zemi (23 %), cítí jazykovou bariéru (23 %), případně vnímají mzdy jako nízké (17 %). 

Kompletní zpráva z šetření je k dispozici na stránkách dzs.cz: Výzkum mezi zahraničními absolventy v České republice 2022