Z černé do zelené aneb VŠB-TUO nabízí pro zajištění prosperity kraje SMARAGD

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  chce být důležitým hráčem při proměně Moravskoslezského kraje  na „chytrý a zelený“ region. I proto je aktivní při přípravě projektů, které zapadají do Transformačního plánu Moravskoslezského kraje a ucházejí se o finanční podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

Za klíčovou považuje prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan vizi SMARAGD (SMARt And Green District) a její projekt REFRESH. Regionu mají přinést novou energii v podobě špičkových vědců, studentů i podnikatelských příležitostí. I díky tomu se kraj lépe vypořádá s tzv. zelenou tranzicí a zařadí se mezi nejrychleji rostoucí regiony v České republice. 

Jak vize SMARAGD a její vlajkový projekt REFRESH vznikly a co obnáší?
Základní kámen projektu REFRESH vznikal kolem roku 2018 v souvislosti se zaměřením se na moderní bezuhlíkovou energetiku. Ta se ale nemůže vyvíjet bez nových materiálů, proto jsme tuto roli postupně posilovali, až vznikla další živá laboratoř pro materiálový výzkum. Problémem však není jen generování a ukládání energie, ale také její racionální využívání. Proto je součástí projektu i živá laboratoř zaměřená na Průmysl 4.0 a automotive. Nicméně od počátku nám bylo jasné, že tyto velké změny budou mít významný dopad na společnost a budeme se setkávat s fenomény jako (energetická) chudoba, nezaměstnanost či sociální mobilita. Toto všechno vykrystalizovalo v projekt REFRESH. Vize SMARAGD vznikala paralelně. Uvědomili jsme si, že jeden projekt nemůže transformovat celý kraj, ale je potřeba se přesunout na vyšší úroveň. Spojili jsme se proto s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC) a připravili celkovou vizi transformace regionu.

Co konkrétně má regionu přinést?
Realizací synergicky provázaných projektů naplňujících vizi SMARAGD dojde k zásadnímu posílení inovačního ekosystému Moravskoslezského kraje, který se tak zařadí mezi tři dominantní regiony, které vedou Českou republiku mezi nejrozvinutější ekonomiky světa.  Z dlouhodobého hlediska jsou přínosem excelentní výsledky výzkumu, které přitahují špičkové aplikační partnery a současně jsou předávány neustále novým absolventům navazujících studijních programů. Z krátkodobější perspektivy jsou přínosem konkrétní aplikace spolupracujících technologických firem, rychle rostoucí startupy a komunity aplikačních partnerů hledajících nové způsoby řešení potřeb jejich zákazníků.

Na agregátní makroekonomické úrovni bude kraj patřit mezi tři nejrychleji rostoucí regiony ČR v intenzitě podnikání dle počtu podnikatelů na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel, v intenzitě znalostní ekonomiky měřeno počtem zaměstnanců ve výzkumu a vývoji na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel a v rostoucí mzdové úrovni díky investicím do vědy a výzkumu a pracovními místy v nových firmách. 

Jaký je předpokládaný rozpočet?
Rozpočet projektu se postupně optimalizuje. Ještě před rokem se počítalo se čtyřmi miliardami korun, dnes jsme na částce 3,1 miliardy korun. Myslím, že zcela klíčová je však struktura této částky. Oproti jiným projektům my nevěříme, že stavbou nové budovy se transformuje kraj. My chceme investovat do lidí. Proto zhruba třetina z této částky jde na rekonstrukce a výstavby, další do přístrojového vybavení a jedna miliarda do lidí. Nutno zdůraznit, že více jak polovina těchto lidí budou noví zaměstnanci, kteří na univerzitu, resp. do Moravskoslezského kraje přijdou odjinud. Samozřejmostí je tlak na zajištění udržitelnosti projektu, toto považujeme za klíčové i ve vazbě na požadovaný objem financí.

Vraťme se k VŠB-TUO. Jakou roli tedy v transformační strategii kraje, jehož se přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkovým zdrojům energie a s tím související restrukturalizace hospodářství dotýká zřejmě nejpalčivěji, hraje?
Troufám si říct, že zcela zásadní. Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje vybrala 13 tzv. strategických projektů, z nichž je VŠB-TUO přímo zapojena ve čtyřech. Nejdůležitějším projektem je REFRESH, který je koncipován jako čtyři vzájemně provázané živé laboratoře řešící klíčové úkoly transformace Moravskoslezského kraje, ale i dalších regionů v Česku. Jednoduše řečeno, vše se točí kolem moderní energetiky (Energy Lab), nových materiálů (Materials nad Environment Lab), robotizace, automatizace, chcete-li Průmyslu 4.0 (Industry 4.0 and Automotive Lab), ale také kolem společenských dopadů, které tato transformace může přinést (Social Lab). Mezi další projekty, kde je VŠB-TUO zapojena, patří projekty CirkArena, LERCO či TRAUTOM-Kompetence pro 21. století. Jsme však blízko také dalším strategickým projektům, jako je například Technologická a podnikatelská akademie. Všechny projekty jsou však jen nástroje, proto přicházíme se společnou vizí SMARAGD, která klade důraz na propojení špičkového výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.  Právě územně koncentrované provázání špičkových výzkumníků, akademiků, studentů a podnikatelů napomáhá vzniku mnoha synergií a podporuje rozvoj spolupráce napříč aplikační a akademickou sférou.

Jaké úkoly v rámci SMARAGDu čekají na VŠB-TUO a co je úkolem MSIC?
Univerzita rozšíří svůj potenciál zapojením nejlepších světových vědců, vybudováním unikátní infrastruktury a důrazem na mezinárodní spolupráci. Díky tomuto očekáváme více špičkových výsledků publikovatelných v nejlepších vědeckých časopisech. Se stejným úsilím však chceme také usilovat o transfer slibných výsledků aplikovaného výzkumu do praxe. Zároveň budeme vychovávat vzdělané mladé absolventy, kteří budou uplatnitelní v technologických firmách, nebo si technologické firmy budou přímo zakládat. Je vhodné zdůraznit, že nejčastějšími zakladateli technologických firem jsou právě absolventi technické univerzity. Rolí MSIC je rozšíření portfolia klientů univerzity z řad technologických firem, nabídka služeb a programů na podporu růstu a inovací ve firmách s důrazem na posilování mezisektorové mobility a spolupráce firem a univerzit. V neposlední řadě budou hledat a  realizovat nové cesty pro komercializaci duševního vlastnictví vytvořeného v rámci veřejného výzkumu. Tento vzorec územní souvislosti mezi technickou univerzitou a technologickými firmami lze vysledovat po celém světě.

Kudy podle vás vede cesta k excelenci? Jak chcete špičkové vědce získávat?
Tento proces již začal! Pro světové vědce je důležité vidět, že se v Ostravě něco děje, že je zde jasná vize a velký potenciál rozvíjet klíčové oblasti ve vazbě na měnící se energetiku, materiálový výzkum či Průmysl 4.0 na světové úrovni. Nejde jen o to, že by se všichni zapojení experti museli přestěhovat na několik let ze zahraničí do Ostravy. Velice důležitá je i distanční spolupráce, kdy bude špičkový vědec trávit v Ostravě kratší úseky, ale po celou dobu bude pracovat s našimi mladými zaměstnanci a doktorandy a vychovávat tak novou generaci odborníků, kteří budou pomáhat rozvíjet region. Důležité je ale mít jasnou vizi, kterou máme, a finanční prostředky, jež přinese projekt REFRESH.

Takže nezačínáte na „zelené louce“?
Určitě ne. V roce 2021 se nám podařilo získat několik špičkových vědců včetně nejcitovanějšího českého vědce Pavla Hobzy, držitele ERC grantů Michala Otyepku či Radka Zbořila, který patří mezi nejcitovanější vědce světa, a také v tomto roce se nám podařilo získat dalšího vysoce citovaného vědce Martina Pumeru. Další jména jsou v jednání. Máme jako jediná česká univerzita společné pracoviště s prestižní německou výzkumnou institucí Fraunhofer-Gesellschaft, jsme hlavním řešitelem Národního centra kompetence pro energetiku. Máme IT4I národní superpočítačové centrum, které se stalo Evropským digitálním inovačním hubem, což je ukázka spolupráce VŠB-TUO a MSIC, jež více přiblíží superpočítačové služby univerzity firemnímu sektoru. Toto a mnohé další, co se nám podařilo za poslední dva roky docílit, se přetavuje v rostoucí výkon s meziročním nárůstem publikací v prvním decilu nejkvalitnějších časopisů světa o 80 procent, řešení 22 projektů Horizont 2020, spolupráci s téměř 500 firmami ročně a možnost reálně usilovat o nejvýznamnější mezinárodní i národní projekty. Rostoucí výkon je vyjádřen v nárůstu finančních prostředků pro univerzitu a celý region. Toto vše projekt REFRESH dále zintenzivní.

Počítáte s novými studijními programy?
Se získáním institucionální akreditace v 10 oblastech vzdělávání jsme v minulých letech prošli masivní reakreditací studijních programů, které reagují na aktuální výzvy a potřeby průmyslu. Aktuálně žádáme o jedenáctou oblast vzdělávání, kterou je Kybernetika. Kontinuálně analyzujeme uplatnitelnost našich absolventů, dlouhodobě se řadíme mezi univerzity s nejnižší mírou jejich nezaměstnanosti. Aktuálně připravujeme dva nové studijní programy v rámci projektu z Národního plánu obnovy - Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství a Inteligentní doprava a logistika. Oba tyto studijní programy jsou vysoce interdisciplinární. Chceme také dále posílit nabídku studijních programů v oblasti životního prostředí a klimatických změn.

Čekají studenty kromě nových programů ještě další benefity?
Vezměte si, že se student bude pohybovat v prostředí našeho unikátního kampusu mezi špičkovými vědci, které bude potkávat nejen ve výuce, ale také při řešení vědecko-výzkumných úkolů. Bude obklopen špičkovou technologií a v kontaktu s firmami přímo v kampusu či sousedním T-Parku Moravskoslezského inovačního centra. Studenti, podnikatelé, akademici i výzkumníci tak k sobě budou mít velmi blízko, což napomůže vzniku mnoha synergií. Právě to je podstata tzv. živé laboratoře, do které se postupně transformujeme.

VŠB-TUO má bohaté zkušenosti se spoluprací s komerčními partnery. Co lze v tomto směru očekávat v souvislosti s projektem REFRESH?
Již dnes spolupracujeme pravidelně s 500 firmami ročně s příjmem přes 180 milionů korun. Další intenzivní spolupráce s firmami se děje skrze řadu projektů, například v rámci projektů dlouhodobé mezisektorové spolupráce. REFRESH toto dále akceleruje. Dostupnost technologií a hlavně odborníků, kteří s nimi pracují, bude zajištěná formou smluvního výzkumu, ale významněji se bude klást důraz na transfer technologií skrze poskytování licencí k univerzitnímu duševnímu vlastnictví. Rádi bychom díky naplnění vize SMARAGD zdvojnásobili objem financí směřující do vědy a výzkumu z firem a dalších subjektů aplikační sféry a také zdvojnásobili objem příjmů z prodaných práv k duševnímu vlastnictví. Toto jsou konkrétní přínosy do praxe a života občanů v Moravskoslezském kraji.

K užší spolupráci s komerčním sektorem zřejmě přispěje i druhý významný projekt SMARAGDu, jímž je T-PART UPGRADE. Můžete jej stručně představit?
Projekt se skládá z postupné výstavby šesti nových objektů, které budou součástí stávajícího technologického parku provozovaného MSIC. Stávající kapacita T-Parku je stoprocentně naplněna, nepřetržitý zájem technologických firem o využití prostor není možné uspokojit. Technologické firmy a startupy vyhledávají přidanou hodnotu služeb inovačního ekosystému, které jsou s kapacitami T-Parku úzce propojeny. Klíčovým procesem provozu T-Parku je tvorba portfolia zasídlených firem. MSIC již prokázal schopnost přitahovat technologické firmy s vlastními výzkumnými a vývojovými kapacitami. Při dalším rozvoji portfolia firem v T-Parku bude kladen důraz na výběr firem se silnou potřebou dlouhodobé spolupráce se zástupci akademické sféry, a to prioritně v oblastech zaměření živých laboratoří projektu REFRESH. Mít sídlo firmy v jádru SMARt And Green District je extrémně žádané.

O možné budoucí pozici kraje jste již hovořil. Kde ale vidíte VSB-TUO po SMARAGDu, tedy zhruba do roku 2030?
Realizací projektu REFRESH se předpokládá zapojení více než stovky nových špičkových výzkumníků. Očekáváme stoprocentní navýšení každoročních finančních příjmů z aktivit vázaných na vědu a výzkum v důsledku navýšení publikační činnosti a projektové aktivity včetně příjmů ze zahraničních grantových zdrojů. Věřím, že i díky tomu bude VŠB-TUO sebe-vědomá, průmyslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích absolventů. Stane se unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem, který bude řešit budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase. Tuto vizi se budu snažit naplňovat, ať už bude má pozice na univerzitě jakákoliv.