Podzimní semestr se bude na MU řídit podle univerzitního koronavirového semaforu

Masarykova univerzita zavádí se začátkem nového akademického roku koronavirový semafor. Stejně jako v České republice, kde systém označuje jednotlivé okresy podle míry šíření nákazy COVID-19, bude podobné opatření regulovat také činnosti na jednotlivých fakultách a pracovištích školy.

Univerzita jako celek bude na úrovni vládního semaforu pro okres Brno-město. Jednotlivé fakulty si budou ovšem úroveň rizika stanovat samy.

Čtyři stupně jsou označeny bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos.

„Obecný stupeň pohotovosti pro Masarykovu univerzitu je dán stupněm pohotovosti vyhlášeným Ministerstvem zdravotnictví pro okres Brno-město. Pro jednotlivou budovu univerzity mohou vyšší stupeň pohotovosti vyhlásit děkani fakult nebo vedoucí pracovišť na základě zvýšeného výskytu nákazy v příslušné budově,“ prorektor Masarykovy univerzity Břetislav Dančák.

Vyhlášení jednotlivých stupňů bude zároveň zohledňovat aktuální potřeby a rizika na jednotlivých místech univerzity tak, aby se omezení nemusela týkat plošně celé instituce, ale pouze konkrétních fakult, budov, nebo pracovišť.

Podle stupňů rizika jsou na univerzitě určeny stupně pohotovosti. Ty stanovují postupy, činnosti a protiepidemická opatření v klíčových oblastech činnosti školy. Děkani či vedoucí příslušných součástí univerzity mohou také vyhlašovat další opatření, která budou v rámci daného nad rámec toho, co stavuje semafor.

Při nulovém riziku (bílá barva) je pouze omezený počet osob v místnostech při výuce, zelený stupeň doporučuje například dodržovat dvoumetrové rozestupy, nosit ochranné pomůcky a zároveň uzavírá menzy pro veřejnost a zakazuje jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy.

Pokud bude některá z budov univerzity označená žlutou, bude to znamenat zákaz vstupu pro veřejnost a studenti a zaměstnanci v ní musí nosit roušky. V tomto stupni probíhá veškerá výuka nad 50 osob distanční formou, omezuje se počet osob ve výzkumných laboratořích, doporučují se uzavřít počítačové učebny a vnitřní sportoviště a nepořádat akademické akce. Červený stupeň na semaforu pak znamená uzavření budovy pro studenty i veřejnost, přechod na distanční formu výuky i zkoušení a omezený provoz menz a kolejí.

Oznámení o platném stupni pohotovosti bude viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace bude průběžně aktualizovat také web Masarykovy univerzity.

V současné době platí na Masarykově univerzitě také mimořádné opatření rektora, které kromě omezení kontaktní výuky na 50 osob stanovuje studentům povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu a zakazuje vstup do budov univerzity osobám s příznaky virového onemocnění.