MU zpětně prověřuje závěrečné práce, má podezření na deset plagiátů

Masarykova univerzita zpětně prověřila více než tisícovku závěrečných prací a objevila deset podezřelých případů, nyní je posoudí komise expertů. Nejvíc problematických diplomek pochází od studentů bakalářských programů pedagogické a právnické fakulty.

Devět absolventů a jeden člověk, který obhájil jen svou závěrečnou práci na brněnské Masarykově univerzitě možná opisovali ve svých závěrečných pracích. Tehdejší rektor Mikuláš Bek na konci srpna oznámil, že zahajuje řízení o případném odebrání vysokoškolského titulu či zneplatnění státní závěrečné zkoušky kvůli plagiátorství. Deset podezření je výsledkem rozsáhlé zpětné kontroly, kterou univerzita provedla pomocí antiplagiátorského softwaru a důkladného posouzení podezřelých prací vybranými kontrolory. Posuzovalo se 1 226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018 ze všech devíti fakult školy.

Případné odebrání titulů je možné maximálně tři roky od jejich udělení. Všechny podezřelé práce časově do tohoto termínu spadají.

Případy nyní podrobně posoudí komise expertů a budou se zabývat i tím, jakou míru zavinění měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl. Rozhodnutí o tom, jestli se tituly budou odebírat, by mělo padnout do konce roku.

Nejvíc podezřelých prací pochází od studentů bakalářských programů pedagogické a právnické fakulty.

Nedůslední vedoucí prací

Mikuláš Bek ve funkci rektora největší moravské univerzity skončil a od 1. září jej vystřídal děkan lékařské fakulty Martin Bareš. Právě na něm bude, aby šetření podezření dotáhl do konce. „Pokud se ukáže, že skutečně tyto případy jsou plagiátorstvím, přijmeme opatření. Především se zaměříme na lepší přípravu studentů, zintenzivníme výuku toho, jak se píše závěrečná práce a jaké jsou citační normy,“ plánuje Bareš.

Podle Beka ale již samotná medializace tohoto tématu povede ke zlepšení a většina svědomitých učitelů si dá nyní na kontrolu větší pozor. „Celé to prostředí teď bude senzitivnější,“ myslí si.

Již nyní platí, že každá práce se odevzdává i elektronicky a prochází kontrolou softwarem Theses na odhalování podobností. Vedoucí práce pak musí osobně případné podobnosti prozkoumat a posoudit, jestli mohou ukazovat na opisování. „V těchto deseti podezřelých případech to indikuje, že vedoucí práce nebyli při své kontrole dostatečně důslední. Ověříme proto, zda se jednalo o pochybení školitelů, což by bylo ještě závažnější než chyba studenta,“ podotkl Bareš.

Začarovaný kruh opisování

Systém je centrální a porovnává práce také s pracemi studentů z jiných univerzit s pozdějším datem odevzdání. V některých případech se prý ukázalo, že studenti jiných škol opisovali od studentů Masarykovy univerzity. „Chceme oslovit rektory těchto škol a upozornit je na to, že máme tyto indicie. Dáme jim tuto informaci a je na jejich rozhodnutí, jak s ní naloží. Nabídneme jim možnost spolupráce při hodnocení těchto prací,“ uvedl Bek na srpnové tiskové konferenci.

Dodal, že by bylo dobré, kdyby většina vysokých škol posoudila, jestli první část kontroly pomocí softwaru funguje dostatečně dobře. A také zda nejsou nějaké skuliny, kdy na některých pracovištích převládne tolerantní atmosféra, že jedna špatná citace není až takový problém.

Univerzity bojují i s pracemi na objednávku

Masarykova univerzita byla první ze škol, která začala systém Theses na odhalování plagiátů používat, a také je zatím jedinou univerzitou v Česku, která přistoupila k takto rozsáhlé zpětné kontrole prací s již udělenými tituly. Na vysokých školách v Česku už se běžně prověřují práce antiplagiátorskými systémy, odhalí se tak případné plagiáty ještě před obhajobami.

Na Univerzitě Karlově se v uplynulých letech řešilo několik případů, kdy se plagiátorství zjistilo ještě před obhájením závěrečné práce. „Za poslední tři roky to bylo na našich 17 fakultách celkem 49 případů u pregraduálních i postgraduálních studentů. Tyto případy se řešily v rámci studijních a disciplinárních předpisů Univerzity Karlovy na jednotlivých fakultách nebo je řešily etické komise,“ vzkázal mluvčí UK Petr Podzimek.

Univerzita Karlova používá rutinně k odhalování plagiátů software Theses. Od roku 2017 zavedla i nový software kontroly originality práce Turnitin. „Jeho výhodou je nejen větší databáze dokumentů a stránek, proti níž se provádí kontrola originality, ale především možnost využití tohoto systému již v průběhu studia při práci s literárními zdroji a při tvorbě závěrečné práce. Tím je možno chybám předejít,“ upozornil Podzimek.

Na Mendelově univerzitě vedoucí prací či oponenti ročně označí za plagiáty dvě tři práce. „Loni to byly tři práce. Za poslední tři roky šlo o sedm prací,“ řekla pro server Česká pozice mluvčí Jiřina Studenková. Univerzita se soustředí i na potlačení takzvaného contract cheatingu, tedy psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu.

„Věnujeme se také eliminaci psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu, které se v poslední době rozmáhá. Tento problém je tak aktuálnější než samotné plagiátorství,“ uvedla rektorka školy Danuše Nerudová. Podle ní takové práce vykazují všechny prvky originality a běžnou kontrolou je nelze odhalit. „Je nutná systematická práce vedoucího se studentem, aby jednak dotazy na obsah práce zjišťoval, zda je student autorem, a jednak vhodným postupem prací a průběžným odevzdáváním výsledků zabránil této možnosti," dodala.

Zpětnou kontrolu provedla také Univerzita Palackého, systém ale neodhalil žádné plagiáty.